Gần 7.000 đại biểu tham dự Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh

23/10/2022 16:45 Số lượt xem: 1219

(BNP) – Sáng 23/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị văn hóa toàn tỉnh năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 138 điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với gần 7.000 đại biểu.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo trao đổi bên lề hội nghị.

Phát huy truyền thống văn hiến cách mạng, các giá trị mạch nguồn văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Bắc Ninh, sau 25 năm tái lập tỉnh, sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch Bắc Ninh có bước phát triển khá toàn diện, đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được đầu tư bảo tồn, tôn tạo một cách khoa học, từng bước phát huy giá trị, đặc biệt là Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các hoạt động quảng bá hình ảnh Bắc Ninh văn hiến, giàu tiềm năng được đẩy mạnh, khẳng định là điểm đến an toàn của khách du lịch trong và ngoài nước. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, các điểm vui chơi giải trí, không gian công cộng và tiện ích đô thị từ tỉnh đến cơ sở được từng bước đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả rõ nét, nhất là trong việc xây dựng khu dân cư văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá. Môi trường văn hoá lành mạnh hơn, nếp sống văn hoá có nhiều chuyển biến tích cực. Dấu ấn về bản sắc đặc trưng của văn hóa, con người Bắc Ninh từng bước được định hình, dần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong cuộc sống đương đại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung

quán triệt Nghị quyết số 71.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đã quán triệt Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm, 16 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đồng thời chỉ ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, khẳng định văn hóa, con người Bắc Ninh là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh; nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU; đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh phù hợp với xu thế thời đại.

 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Liên phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong những năm qua, nhất là lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân phát biểu tham luận tại hội nghị.

Nhằm tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển văn hóa, xây dựng con người, đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, phát triển con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Bắc Ninh – Kinh Bắc trong thời kỳ mới, hướng tới xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giá trị truyền thống và hiện đại.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nguyễn Phương Bắc 

phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tiếp tục đổi mới tư duy quản lý văn hóa, cải cách bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa của tỉnh theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, văn nghệ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, cho các lĩnh vực then chốt, đặc thù. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Bắc Ninh thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế; chủ động đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua các thách thức để giữ gìn, hoàn thiện bản sắc văn hóa và con người Bắc Ninh, xây dựng Bắc Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn, có tính kết nối cao, đóng vai trò “cửa ngõ” trong xuất khẩu các sản phẩm văn hóa ra nước ngoài.

Chủ tịch UBND huyện Gia Bình Đặng Đình Mạch phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị Văn hóa tỉnh và việc ban hành Nghị quyết số 71 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Ngô Hồng Giang phát biểu tham luận tại hội nghị.

Cùng với việc tiếp thu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đề xuất các dự án, đề án, chính sách liên quan đến phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh liên quan đến ngành, đơn vị mình, từ đó rà soát, tổng hợp, cụ thể các danh mục, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện. Trong đó, đặc biệt quan tâm đầu tư cho con người; xây dựng phương thức khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hoá; nghiên cứu hội nhập và hợp tác quốc tế trong quá trình xây dựng văn hoá, con người Bắc Ninh.

Chương trình văn nghệ do Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh thể hiện.

Với những lợi thế về lịch sử, truyền thống, chiều sâu của nền tảng văn hóa cùng những phẩm chất đặc trưng con người Kinh Bắc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng sự nghiệp văn hóa, con người Bắc Ninh sẽ phát triển toàn diện hơn, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.

M.B


 

 

Nguồn: https://bacninh.gov.vn