HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “Chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của viên chức, giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh”

11/08/2021 01:30 Số lượt xem: 175

Kỷ cương, kỷ luật hành chính là yêu cầu khách quan, là nền tảng đảm bảo sự hoạt động ổn định của cơ quan, đơn vị về các mặt chính trị và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đây cũng là công cụ quản lý, điều hành hiệu quả nếu được duy trì, chấn chỉnh và giữ vững trong quá trình hình thành, phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trong thời kỳ cả nước đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, thì ý thức chấp hành kỷ cương của đội ngũ, ý thức trong thực hiện văn hóa công sở chuẩn mực, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả càng đóng vai trò quan trọng, mang tính chất quyết định cho sự phát triển. 

Những năm qua, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nhà trường từng bước được củng cố, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của viên chức, giáo viên, nhân viên, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, giảng dạy, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường; củng cố sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các phòng, khoa, đơn vị. Nhờ đó vị thế của nhà trường được nâng cao, nhà trường đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật trong thời kỳ cả nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân dộc trên quê hương Bắc Ninh.
Cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: Đó là hiện tượng một số cá nhân chưa thực sự làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; bộc lộ ý thức hạn chế trong việc tuân thủ nguyên tắc hành chính; không đảm bảo giờ giấc làm việc; đôi khi có giáo viên lên lớp chưa chuẩn bị kỹ học liệu giảng dạy hoặc chuẩn bị sơ sài, nhất là trong thời gian giảng dạy trực tuyến; công tác kiểm tra giám sát đôi lúc còn thiếu chặt chẽ…
Thực hiện Kế hoạch số 06 ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Sở VHTTDL về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021; vừa qua, Chi bộ Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của viên chức, giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh”.
Dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, viên chức, giáo viên, nhân viên nhà trường; đã có 7 tham luận được trình bày tại Hội nghị. Các tham luận tập trung làm rõ các nội dung nhằm tăng cường thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, đạo đức công vụ của viên chức, giáo viên, nhân viên; tăng cường công tác xây dựng đội ngũ thực sự gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có tinh thần và ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ được phân công, tính sáng tạo, năng động và chất lượng tham mưu, giảng dạy của viên chức, giáo viên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng thân thiện và trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thông qua nội dung chuyên đề “Chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của viên chức, giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh”, góp phần đổi mới, đa dạng hóa nội dung sinh hoạt Chi bộ theo hướng gắn nhiệm vụ với yêu cầu thực tiễn trong điều kiện cụ thể của nhà trường. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ về “Chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của viên chức, giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh”, tìm ra những giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

 

Nguyễn Quỳnh Trang - Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh