Một số mục tiêu, giải pháp nhiệm vụ chủ yếu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh

26/12/2022 15:00 Số lượt xem: 314

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2022. Năm 2023, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chủ yếu vào một số mục tiêu, giải pháp cụ thể sau:

I. NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Lĩnh vực Văn hóa

- Lập hồ sơ xếp hạng từ 10 - 15 di tích cấp tỉnh;

- Phấn đấu:

+ Từ 90% trở lên gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 

+ Từ 88% trở lên khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”;

+ Từ 90% trở lên “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

+ Có từ 57% tỷ lệ người qua đời thực hiện hỏa táng, điện táng.

2. Lĩnh vực Thể thao

- Đăng cai tổ chức: 03 - 05 giải quốc gia, quốc tế;

- Đào tạo, huấn luyện: trên 520 vận động viên các cấp;

- Phấn đấu đạt: 255 huy chương các loại, trong đó:

+ Huy chương giải quốc tế: 22;

+ Huy chương giải quốc gia: 233.

3. Lĩnh vực Du lịch

- Tổng số lượt khách du lịch: 1.600.000. Trong đó:

+ Khách quốc tế: 160.000 lượt;

+ Khách nội địa: 1.440.000 lượt.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đề án, Kế hoạch trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Năm 2023 dự kiến nghiên cứu, xây dựng trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh 11 đề án, kế hoạch.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực

- Rà soát đề nghị UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch.

- Tổ chức thực hiện đồng bộ công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa; trọng tâm là quản lý tổ chức lễ hội, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh khi có vi phạm nảy sinh ở cơ sở;

- Phổ biến các chính sách, pháp luật mới được ban hành: Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 3620/QÐ-BVHTTDL ngày 04/12/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Tăng cường và chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

3. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 25/7/2014 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI và Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước;

- Đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (theo Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”);

- Triển khai thực hiện Đề án xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1197/QĐ-BVHTTDL ngày 4/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổ chức sâu rộng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân;

- Nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp gắn với việc thực hiện các cam kết với UNESCO về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới - Dân ca Quan họ Bắc Ninh;

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đã được phê duyệt; nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh, ca trù, các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian truyền thống, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, ….gắn với phát triển du lịch; tu bổ chống xuống cấp di tích;

- Vận hành, khai thác phát huy hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở;

- Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, khuyến khích thực hiện hỏa táng, điện táng người chết. Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn; thường xuyên rà soát bổ sung phê duyệt quy ước thôn, làng, khu phố.

4. Phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao quần chúng; nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao

- Phối hợp đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia, quốc tế;

- Tiếp tục đầu tư phát triển các môn thể thao thành tích cao trọng điểm; nâng cao đào tạo, huấn luyện vận động viên Bóng chuyền nữ và Đội Bóng đá nam tỉnh Bắc Ninh. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế đào tạo, phát triển các môn thể thao thành tích cao trọng điểm; đầu tư phát triển tiếp các môn thể thao mới tiềm năng lợi thế;

- Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển phong trào TDTT quần chúng; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên đoàn thể thao, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TDTT.

5. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với việc phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kế hoạch số 187/KH-UBND tỉnh ngày 17/6/2020 thực hiện Quyết định số 147/TTg ngày 22/1/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và tổ chức các diễn đàn khởi nghiệp kinh doanh du lịch. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái; phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phát triển du lịch;

- Tăng cường liên kết quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy du lịch liên kết vùng, liên kết trong việc xây dựng sản phẩm du lịch; đẩy mạnh mở rộng phạm vi, cường độ tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch phù hợp với mục tiêu, yêu cầu phát triển dịch vụ cho giai đoạn mới; tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Tourist triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và phát triển du lịch của tỉnh; hoàn thiện các đề án phát triển du lịch, trọng tâm là: đề án đầu tư hạ tầng các điểm du lịch đã được UBND tỉnh công nhận báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

6. Nâng cao chất lượng các hoạt động về công tác gia đình

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 26/01/2022 về  thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình”. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình giai đoạn 2021 - 2025;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong mỗi gia đình gắn với thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị TW 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý các vi phạm về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 theo quy định;

- Công tác thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm tuân theo đúng quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh; không gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp;

- Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thường xuyên kiểm tra theo quy định, trọng tâm là kiểm tra công tác tổ chức, quản lý lễ hội; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện (karaoke, hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu; dịch vụ thể thao, họat động du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch, ...) kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

8. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học

- Chỉ đạo các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ tổng kết thực tiễn và phát triển các lĩnh vực của Ngành. Trọng tâm là hoạt động nghiên cứu, sưu tầm về Dân ca Quan họ Bắc Ninh của Nhà hát Dân ca Quan họ; Trung tâm Văn hóa tỉnh và các đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc sở;...

- Phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính đổi mới, sáng tạo trực tiếp phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; thực hiện tốt công tác kế hoạch - Tài chính

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh; tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao sự hài lòng của người dân khi được phục vụ;

- Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan; triển khai kế hoạch áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước.

10. Công tác tổ chức bộ máy

- Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh ngọn bộ máy, tinh giản biên chế. Trọng tậm là Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, ngày 07/10/2020 Quy định Quy định về thành lập, tổ chứ lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác vận hành thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở./.

TQK