Nghị quyết 174/NQ-CP của Chính phủ bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

09/11/2023 08:13 Số lượt xem: 90

Bãi bỏ toàn bộ 9 Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành, cụ thể: Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19...

Nghị quyết 174/NQ-CP 

Nguồn: https://bacninh.gov.vn