Tích hợp cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

16/09/2022 17:35 Số lượt xem: 16

(BNP) - Tại văn bản số 2615/UBND-KSTT, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành thực hiện tích hợp cung cấp dịch vụ công (DVC) mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cử cán bộ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tích hợp, kiểm thử danh mục DVC mức độ 3, 4 tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lĩnh vực quản lý tại 3 cấp trên cơ sở danh mục DVC đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các bộ phận chuyên môn cấp huyện, cấp xã kiểm thử hồ sơ đối với các DVC được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thời hạn hoàn thành trước ngày 25/9/2022.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính đủ điều kiện để triển khai thành DVC trực tuyến mức độ 3, 4. Không đăng ký triển khai DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc triển khai tích hợp cung cấp DVC lên Cổng dịch vụ công Quốc gia khi có đề nghị của cơ quan chuyên môn.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện kết nối, tích hợp DVC mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật trong quá trình triển khai thực hiện.

VNPT Bắc Ninh cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ xác nhận kết quả kiểm thử các dịch vụ công của tỉnh tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nội dung trên đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ, tỷ lệ tích hợp cung cấp DVC mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022.

S.T

Nguồn: https://bacninh.gov.vn