Tổ chức bộ máy

29/06/2016 09:07 Số lượt xem: 37582
CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ

I. Lãnh đạo Sở

 

1. Giám đốc Sở
 

 

Đồng chí: Trịnh Hữu Hùng
Điện thoại: 02223.825.577
Địa chỉ Email: thhung.svhttdl@bacninh.gov.vn

2. Phó giám đốc Sở

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Ảnh
Điện thoại: 02223.875.055
Địa chỉ Email: nvanh.svhttdl@bacninh.gov.vn

 

3. Phó giám đốc Sở

Đồng chí: Nguyễn Xuân Trung
Điện thoại: 02223.870.883
Địa chỉ Email: nxtrung.svhttdl@bacninh.gov.vn

4. Phó giám đốc Sở


 

Đồng chí: Nguyễn Văn Đáp
Điện thoại: 02223.823.412
Địa chỉ Email: nvdap.svhttdl@bacninh.gov.vn

II. Các Phòng chuyên môn thuộc Sở

-  Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

                         Điện thoại: 02223.3822.532

                         Fax: 02223.3822.532

             + Trưởng phòng: Trần Quang Khánh

                         Điện thoại: 0915.772.476

                         Địa chỉ Email: tqkhanh.svhttdl@bacninh.gov.vn

             + Phó Trưởng phòng: Lê Đắc Quang

                         Điện thoại: 0912.669.175

                         Địa chỉ Email: ldquang.svhttdl@bacninh.gov.vn

            + Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Khanh

                         Điện thoại: 0935.170.198

                         Địa chỉ Email: ntkhanh.svhttdl@bacninh.gov.vn

            + Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hà

                        Điện thoại: 0936.005.099

                        Địa chỉ Email: nmha.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Thanh tra Sở:

                           Điện thoại: 02223.822.534

                           Fax: 02223.822.534

            +  Chánh thanh tra: Nguyễn Đức Trọng

                           Điện thoại DĐ: 0902.194.755

                           Địa chỉ Email: ndtrong.svhttdl@bacninh.govv.n

           + Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Tiến Hùng

                         Điện thoại: 0912.918.117

                         Địa chỉ mail: nthung1.svhttdl@bacninh.gov.vn

           + Phó Chánh Thanh tra: Ngô Thị Hà

                         Điện thoại: 0916.980.026

                         Địa chỉ mail: ntha.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Phòng Quản lý Văn hóa                 

                    Điện thoại: 02223.875.056

                + Trưởng phòng: Nguyễn Từ Vân

                        Điện thoại: 0984.223.834

                        Địa chỉ Email: ntvan.svhttdl@bacninh.gov.vn       

                +  Phó Trưởng phòng:  Ngô Thế Hiếu

                        Điện thoại: 0945.006.969

                        Địa chỉ Email: nthieu.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình                                

                  Điện thoại: 02223.823.691

               + Trưởng phòng: Lê Mạnh Thắng

                            Điện thoại: 0911.057.997

                            Địa chỉ Email: lmthang.svhttdl@bacninh.gov.vn             

               + Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền

                        Điện thoại: 0948.131.215/ 02223.822.604

                        Địa chỉ Email: nthuyen.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao

                        Điện thoại: 02223.822.389 

               +  Trưởng phòng:  Đàm Thuận Nam

                         Điện thoại: 0989.089.126

                         Địa chỉ Email: dtnam.svhttdl@bacninh.gov.vn

              + Phó Trưởng phòng:  Trần Thị Thi

                        Điện thoại: 0973.258.913

                        Địa chỉ Email: ttthi.svhttdl@bacninh.gov.vn

               +  Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Hải Bằng

                         Điện thoại: 0912.650.522

                         Địa chỉ Email: nhbang.svhttdl@bacninh.gov.vn

               +  Phó Trưởng phòng:  Đỗ Thành Chung

                         Điện thoại: 0917.561.888

                         Địa chỉ Email: dtchung.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Phòng Quản lý Du lịch                 

                           Điện thoại: 02223.810.601 

               +  Trưởng phòng:  Nguyễn Xuân Côn

                           Điện thoại: 0906.142.016

                           Địa chỉ Email: nxcon.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Vượng

                           Điện thoại: 0968.598.898

                           Địa chỉ Email: nbvuong.svhttdl@bacninh.gov.vn             

 III. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

-  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh

                          Điện thoại: 02223.823.336

               +  Giám đốc:  Nguyễn An Phú

                          Điện thoại: 0913.569.418

                          Địa chỉ Email: naphu.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Phong

                          Điện thoại: 0913.571.027

                          Địa chỉ Email: ndphong.svhttdl@bacninh.gov.vn

                + Phó Giám đốc: Vũ Tiến Đạt

                         Điện thoại: 0943.820.999

                         Địa chỉ Email: vtdat.svhttdl@bacninh.gov.vn

                + Phó Giám đốc: Phùng quốc Quân

                        Điện thoại: 0912.217.996

                        Địa chỉ Email: pqquan.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Bảo tàng tỉnh

                        Điện thoại: 02223.211.537

               +  Giám đốc:  Nguyễn Thị Trọng

                        Điện thoại: 0943.908.432

                        Địa chỉ Email: nttrong.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Giám đốc: Vũ Viết Truyền

                         Điện thoại: 0912.650.556

                         Địa chỉ Email: vvtruyen.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Giám đốc: Đỗ Thị Thủy

                         Điện thoại: 0982.810.825

                         Địa chỉ Email: dtthuy.svhttdl@bacninh.gov.vn

              + Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tiến

                          Điện thoại: 0987.313.556

                          Địa chỉ Email: nmtien.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Thư viện tỉnh

                         Điện thoại: 02223.875.966 

               +  Giám đốc:  Nguyễn Thị Luyên

                         Điện thoại: 0947.093.789

                         Địa chỉ Email: ntluyen.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Giám đốc: Khúc Thị Thanh Trà

                        Điện thoại: 0982.116.199

                        Địa chỉ Email: ktttra.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Liên

                        Điện thoại: 0983.461.829

-  Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh

                         Điện thoại: 02223.824.119 

               +  Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Hằng

                        Điện thoại: 0986.035.268

                        Địa chỉ Email: nthang.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Kim Anh

                          Điện thoại: 0978.199.520   

                          Địa chỉ Email: nkanh.svhttdl@bacninh.gov.vn

                + Phó Hiệu trưởng: Đinh Thị Hồng

                          Điện thoại: 0912.258.147                        

-  Trung tâm Văn hóa tỉnh

                     + Giám đốc: Phạm Văn Thắng

                        Điện thoại: 0912.650.524

                        Địa chỉ mail: pvthang.svhttdl@bacninh.gov.vn

                     + Phó Giám đốc: Nguyễn Kim Thành 

                           Điện thoại:  0912597404

                           Địa chỉ Email: nkthanh.svhttdl@bacninh.gov.vn

                      + Phó Giám đốc: Vũ Trọng Hiệp

                          Điện thoại: 0916.848.288

                          Địa chỉ Email: vthiep.svhttdl@bacninh.gov.vn    

-  Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh

                           Điện thoại: 02223.874.204

               +  Giám đốc:  Nguyễn Hữu Mạo

                           Điện thoại: 0904.154.689

                           Địa chỉ Email: nhmao.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Luyện

                           Điện thoại: 0919.379.915

                           Địa chỉ Email: nvluyen.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Khánh

                           Điện thoại: 0974.248.968

- Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

                            Điện thoại: 02223.286.727              

               +  Giám đốc:  Nguyễn Văn Cương

                         Điện thoại: 0912.073.507

                         Địa chỉ Email: nvcuong.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hương Giang

                            Điện thoại: 0983.320.568                        

               + Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Quý

                            Điện thoại: 0945.590.999

                            Địa chỉ Email: ntquy.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Giám đốc: Lương Trung Kiên

                            Điện thoại: 0982.825.887

                            Địa chỉ Email: ltkien.svhttdl@bacninh.gov.vn

- Trung tâm Đào tạo Bóng chuyền tỉnh

                +  Giám đốc:  Thạch Hữu Kim

                        Điện thoại: 0919.272.458

                        Địa chỉ Email: thkim.svhttdl@bacninh.gov.vn

                + Phó Giám đốc: Quách Quang Mạnh

                         Điện thoại: 0982.124.098

                         Địa chỉ Email: qqmanh.svhttdl@bacninh.gov.vn

SVHTT&DL
Nguồn: SVHTT&DL