Hơn 28.000 hồ sơ TTHC tiếp nhận trực tuyến

24/10/2021 19:00 Số lượt xem: 30

(BNP) – Trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Hành chính công tỉnh trực tiếp hướng dẫn và tiếp nhận 67.769 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của người dân và doanh nghiệp, trong đó, tiếp nhận trực tuyến là 28.238 hồ sơ, chiếm 41,67%.

Người dân, doanh nghiệp đến thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trung tâm đã giải quyết được 55.651 hồ sơ TTHC, đạt 82,12%; trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn. Đồng thời, trực tiếp trả 18.728 kết quả, thực hiện vận chuyển 9.185 gói hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính; gửi 26.333 tin nhắn thông báo kết quả giải quyết TTHC tới người dân và doanh nghiệp; thực hiện thu phí và lệ phí hơn 141 tỷ đồng.

Đối với Trung tâm Hành chính công cấp huyện, trong 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận 172.657 hồ sơ TTHC, đã giải quyết được 166.988 hồ sơ, chiếm 96,72%; trong đó, 96,39% hồ sơ giải quyết trước và sớm hạn.

Tại Bộ phận một cửa cấp xã đã tiếp nhận 326.033 hồ sơ TTHC, đã giải quyết được 325.767 hồ sơ; trong đó, 99,89% hồ sơ trả kết quả sớm và đúng hạn.

Trong những tháng cuối năm, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị, đảm bảo 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; đưa vào hoạt động hệ thống tổng đài trả lời tự động, giải đáp các câu hỏi của người dân, doanh nghiệp về TTHC; hoàn thiện phần mềm, triển khai ứng dụng biên lai điện tử trong việc thu phí, lệ phí từ cấp tỉnh đến Bộ phận một cửa cấp xã. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết TTHC…

S.T

Nguồn: https://www.bacninh.gov.vn/