Thông tin thống kê, số liệu báo cáo

27/09/2019 09:23 Số lượt xem: 0

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 - Tải xuống

Báo cáo kết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019 - Tải xuống

Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 - Tải xuống

Báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 - Tải xuống

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 - Tải xuống

Báo cáo kết quả công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019 - Tải xuống

Báo cáo kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 - Tải xuống

Báo cáo kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 - Tải xuống

Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 - Tải xuống

Báo cáo kết quả công tác tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 - Tải xuống

Báo cáo kết quả công tác tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2019 - Tải xuống