Thường trực HĐND huyện

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 3637
Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Văn Long: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

 Ông Vũ Đình Phúc: Phó chủ tịch  Hội đồng nhân dân huyện

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN