Danh sách các di tích lịch sử đã được xếp hạng

23/12/2015 20:26 Số lượt xem: 7292
UBND HUYỆN TIÊN DU
PHÒNG VH&TT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

 
   

 

 Tiên Du, ngày…...tháng 02 năm 2012
 
 DANH SÁCH
CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ ĐƯỢC XẾP HẠNG
 
TT
Tên di tích
Địa điểm
DT đã xếp hạng
Số quyết định
Ngày, tháng năm
 
 
 
Cấp TW
Cấp tỉnh
 
 
I
Xã Cảnh Hưng
 
 
 
 
 
1
1.Đình làng Thượng
Thôn Thượng
X
 
Số 154/BVH
25/01/1991
2
2.Đình làng Rền
Thôn Rền
 
X
Số 78/1998/QĐ - UB
2/10/1998
3
3.Chùa làng Rền
Thôn Rền
 
X
Số 78/1998/QĐ - UB
2/10/1998
4
4.Đình làng Trung
Thôn Trung
X
 
Số 51/2001/QĐ - BVH
27/12/2001
II
Xã Đại Đồng
 
 
 
 
 
5
Đền thờ Nguyễn Đương Hồ
Thôn Dương Húc
X
 
Số 34/BVH
9/1/1990
6
Đình Làng Đại Vi
Thôn Đại Vi
X
 
Số 74/VH - BT
2/2/1993
7
Đình làng Đại Trung
Thôn Đại Trung
 
X
Số 111/1998/QĐ - UB
31/12/1998
8
Đình làng Đại Thượng
Thôn Đại Thượng
X
 
Số 05/1999/QĐ - BVH
12/2/1999
9
Đình,đền, chùa Dương Húc
Thôn Dương Húc
 
X
42/QĐ-UBND
18/1/2011
III
Xã Hoàn Sơn
 
 
 
 
 
10
Chùa Nguyệt Hằng
Thôn Núi Đông
 
X
Số 140/QĐ - CT
29/1/2003
11
Đền Nguyệt Hằng
Thôn Núi Đông
 
X
Số 140/QĐ - CT
29/1/2003
IV
Xã Lạc Vệ
 
 
 
 
 
12
Chùa Phúc Nguyện
Thôn Xuân Hội
 
X
1598/QĐ - UBND
9/10/2006
13
Đình làng Xuân Hội
Thôn Xuân Hội
 
X
289/QĐ - UBND
28/2/2007
14
Đình làng Nội Viên
Thôn Nội Viên
 
X
899/QĐ - UBND
9/7/2008
15
Chùa làng Nội Viên
Thôn Nội Viên
 
X
988/QĐ - UBND
29/07/2008
16
Đình Làng Hương Vân
Thôn Hương Vân
 
X
1489/ QĐ - UBND
05/10/2009
17
Đình làng An Động
Thôn An Động
 
X
1489/ QĐ - UBND
05/10/2009
18
Chùa An Động
Thôn An Động
 
X
934/ QĐ - UBND
04/08/2011
V
Thị trấn Lim
 
 
 
 
 
19
đền Liễu Giáp
Thôn Lũng Sơn
X
 
Số 34/BVH
9/1/1990
20
Đình Lim (Lũng Giang)
Thôn Lũng Giang
 
 
2168/QĐ-CT
20/12/1994
21
Đền Bắc Hợp
Thôn Duệ Đông
X
 
Số 295/BT - QĐ
12/2/1994
22
Chùa Lim
Thị trấn Lim
X
 
05/1999/QĐ - BVH
12/2/1999
23
Đình làng Phúc Bình
Thôn Duệ Đông
 
X
Số 107/QĐ - CT
12/2/2000
24
Đình Phúc Hậu
Thôn Lũng Sơn
 
X
Số 2170/QĐ - UBND
20/12/2004
25
Đình 3 xã (Lũng Sơn)
Thôn Lũng Sơn
 
X
2170/QĐ - UBND
20/12/2004
VI
Xã Liên Bão
 
 
 
 
 
26
Đền thờ Nguyễn Đăng Đạo.
Thôn Hoài Thượng
X
 
Số226/VH -QĐ
5/2/1994
27
Đình làng Hoài Thượng
Thôn Hoài Thượng
X
 
Số: 295/VH - QĐ
12/2/1994
28
Đền thờ Nguyễn Đăng Cảo
Hoài Thượng
X
 
Số: 295/VH - QĐ
12/2/1994
29
Đình làng Bái Uyên
Thôn Bái Uyên
 
X
161/QĐ - UBND
08/2/2002
30
Đình Làng Dọc
Thôn Dọc
 
X
1160/QĐ-CT
30/8/2012
31
Đình làng Hoài Trung
Thôn Hoài Trung
 
X
1293/QĐ - UBND
9/10/2006
VII
Xã Minh Đạo
 
 
 
 
 
32
Đình làng Nghĩa Chỉ
Thôn Nghĩa Chỉ
 
X
2167/QĐ - UBND
20/12/2004
VIII
Xã Nội Duệ
 
 
 
 
 
33
Nghè Cổ Lũng
Thôn Đình Cả
X
 
74/VH - QĐ
2/2/1993
34
Chùa làng Cổ Lũng
NT
X
 
74/VH - QĐ
2/2/1993
35
Lăng Đỗ Nguyên Thụy
NT
X
 
74/VH - QĐ
2/2/1993
36
Đền thờ Nguyễn Diễn
NT
X
 
921/QĐ - BT
20/7/1994
37
Đình làng Lộ Bao
Thôn Lộ Bao
 
X
141/QĐ -CT
29/1/2003
IX
Xã Phật Tích
 
 
 
 
 
38
Chùa Phật Tích
Thôn Phật Tích
X
 
313/VH - VP
28/4/1962
39
Đền thờ Nguyên Phi ỷ Lan
Thôn Vĩnh Phú
 
X
161/QĐ - CT
8/12/2002
40
Nhà thờ 4 tiến sĩ họ Nguyễn
Thôn Phật Tích
 
X
228/QĐ - CT
10/3/2003
41
Chùa Vĩnh Phú
Thôn Vĩnh Phú
 
X
1056/QĐ - UBND
12/8/2008
42
Lăng Quốc hoa công chúa
Thôn Cổ Miếu
 
X
1160/QĐ-CT
30/8/2012
43
Đình Phúc Nghiêm
Phúc Nghiêm
 
X
63/QĐ- UBND
11/01/2012
X
         Xã Phú Lâm
 
 
 
 
 
44
Đình Tam Tảo
Thôn Tam Tảo
X
 
28/QĐ - BVHTT
28/1/1988
45
Đền Phụ Quốc
Thôn Tam Tảo
X
 
28/QĐ - BVHTT
28/1/1988
46
   Đình Đông Phù
Thôn Đông Phù
X
 
138/QĐ - BVHTT
31/1/1992
47
Đình Giới Tế
Thôn Giới Tế
X
 
295/VH -QĐ
12/2/1994
48
Đình Ân Phú
Thôn Ân Phú
X
 
07/QĐ - BVHTT
8/3/2005
XI
Xã Tân Chi
 
 
 
 
 
49
Chùa Giáo Đường
Thôn Chi Trung
 
X
164/CT
24/2/1998
50
Chùa Chi Nội
Thôn Tư Chi
 
X
127/QĐ - CT
30/1/2004
51
Đình Chi Nội
Thôn Tư Chi
 
x
1626/QĐ-CT
21/12/2012
52
Chùa Chi Hồ
Thôn Chi Hồ
 
X
1112/QĐ - UBND
16/8/2007
XII
Xã Tri Phương
 
 
 
 
 
53
Từ đường họ trịnh
Thôn Đinh
 
X
1626/QĐ-CT
 
54
Đình làng Lương
Thôn Thôn Lương
X
 
34/ QĐ -BVH
9/01/1990
XIII
Xã Việt Đoàn
 
 
 
 
 
55
Đình Long Khám
Thôn Long Khám
X
 
154/QĐ -BVH
25/1/1991
56
Chùa Bách Môn
Thôn Long Khám
 
X
163/QĐ - CT
24/2/1998
57
Đình Đại Tảo
Thôn Đại Tảo
 
X
161/QĐ - CT
8/2/2002
58
Chùa Chân Khai
Thôn Đông Sơn
 
X
231/QĐ - CT
20/2/2004
 
 
               
 

 

 

Nguyễn Trọng Hưng