Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2022 của Sở GTVT Bắc Ninh

21/09/2022 10:18 Số lượt xem: 174
  1. Phổ biến Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (tải về);
  2. Phổ biến Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (tải về);
  3. Phổ biến Thông tư 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (tải về);
  4. Phổ biến Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm (tải về);
  5. Phổ biến Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (tải về);
  6. Phổ biến Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tải về);
  7. Phổ biến Thông tư số 22/2022/TT-BGTVT ngày 31/8/2022 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc lĩnh vực giao thông vận tải   (tải về);
Nguồn: Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Online : 6517
Đã truy cập : 112922329