Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/6/2022)

21/06/2022 14:31 Số lượt xem: 237

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1.1. Tình hình ĐKDN tháng 6 năm 2022

Trong tháng 6/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố Bắc Ninh về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 6/2022 đạt 97,41%, đứng thứ 11 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 198 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 1.445,67 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,3 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 89 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 338 doanh nghiệp và 53 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 61 doanh nghiệp và 4 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 28 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 35 doanh nghiệp và 29 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 117 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 47 doanh nghiệp và 7 đơn vị trực thuộc.

1.2. Tình hình ĐKDN trong 6 tháng đầu năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 97,19%, đứng thứ 7 cả nước;

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 1.306 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 10.482,92 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,03 tỷ đồng

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 484 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 2.155 doanh nghiệp và 323 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 335 doanh nghiệp và 20 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 152 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 153 doanh nghiệp;

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 917 doanh nghiệp và 128 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 554 doanh nghiệp và 90 đơn vị trực thuộc.

1.3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 19/06/2022.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 21.425 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 343.705,02 tỷ đồng và 4.684 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 16.837 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 279.168,57 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,58 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.515 đơn vị;

- Số doanh nghiệp vi phạm đang trong quá trình xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3.375 doanh nghiệp. (Dự kiến đến 26/10/2022 sẽ ra Quyết định thu hồi toàn bộ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên)

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.213 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 8.578,95 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 169 đơn vị.

II. Về hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC và hoạt động tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: 512 lượt hỗ trợ, tư vấn;
  • Số lượt nhận tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ trực tiếp: 135 lượt;
  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm;

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã; Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản;

- Thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh (Trung tâm hành chính công huyện Yên Phong,Trung tâm hành chính công thị xã Từ Sơn); công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

III. Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

1. Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

  • Ban hành văn bản 1099/KHĐT-ĐKKD ngày 08/6/2022 về việc lấy ý kiến về Dự thảo 2 Dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi;
  • Ban hành văn bản số 1194/KHĐT-ĐKKD ngày 17/06/2022 về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Đường bộ Bắc Ninh; 1212/KHĐT-ĐKKD ngày 20/6/2022 về việc báo cáo bổ sung nội dung tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Đường bộ Bắc Ninh;
  • Ban hành văn bản 1165/KHĐT-ĐKKD ngày 15/6/2022 về việc tổng hợp danh sách HTX, LHHTX có doanh thu cao, tài sản cao, hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều thành viên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
  • Ban hành văn bản 1150/KHĐT-ĐKKD ngày 14/6/2022 về việc hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ các HTX thí điểm theo đề án 167.

2. Về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

        Tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao công tác quản lý đổi mới doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

        Ban hành văn bản số 1154/KHĐT-ĐKKD ngày 14/6/2022 về báo cáo kiến nghị xử lý tình hình thoái vốn theo Quyết định 908/QĐ-TTG  ngày 29/6/2020 của Thủ tướng chính phủ đối với CTCP Vật tư kỹ thuật Bắc Ninh; ban hành văn bản 1188/KHĐT-DKKD ngày 17/6/2022 về rà soát bổ sung thành viên Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh; ban hành văn bản 1194/KHĐT-DKKD ngày 17/6/2022, văn bản 1212/KHĐT-DKKD ngày 20/6/2022 báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh về tham gia ý kiến biểu quyết tại đại hội cổ đông công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh năm 2022.

IV. Về phối hợp xử lý cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan:

Trong tháng 6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, tống đạt quyết định;

  • Số lượt cung cấp: 12 lượt, trong đó 11 lượt cung cấp bằng văn bản;
  • Số lượng trang tài liệu: 550 trang.

V. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Trong tháng 06/2022, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính: 378 lượt kết quả; (Luỹ kế đến tháng 6/2022: thực hiện 1.951 lượt kết quả).

VI.  Phương hướng triển khai các công việc trong thời gian tiếp theo

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; tập trung rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp theo danh sách do Cục thuế tỉnh và các cơ quan QLNN có thẩm quyền khác cung cấp;

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

- Trong tình hình mới, tiếp tục phối hợp có hiệu quả  với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã nhằm hỗ trợ tối đa thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Quy chế phối hợp số 1447/SKHĐT-UBND ngày 15/8/2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3070
Đã truy cập : 68918409