BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP; TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG NĂM 2022

23/06/2022 14:01 Số lượt xem: 172

I. Về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm cả thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn bao trùm, với không ít thách thức đan xen như chiến tranh giữa Nga và Ucraina, tình hình dịch COVID-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn. Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả.

Với quyết tâm cao trong lãnh chỉ đạo và điều hành, căn cứ vào các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cùng với cả nước, Bắc Ninh thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; tận dụng các cơ hội, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, hoàn thiện các tiêu chí đưa Bắc Ninh đến gần hơn với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành Chương trình hành động số 41/CTr-UBND ngày 20/01/2022 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cùng 4 Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực.

          II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022

1. Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế

Các chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã tạo niềm tin, bước đầu phát huy hiệu quả. Kinh tế có nhiều khởi sắc, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 (giá SS năm 2010) tăng mạnh, ước 67.199 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước 2.125 tỷ đồng, giảm 1,2%; công nghiệp - xây dựng 50.084 tỷ đồng, tăng 15,4%; dịch vụ 12.439 tỷ đồng, tăng 18,14%; thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm 2.552 tỷ đồng, tăng 1,7%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch hiệu quả: Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 75,7%; dịch vụ chiếm 17,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,9%; thuế sản phẩm chiếm 3,7% (tương ứng cùng kỳ: 75,4%-17,1%-3,5%-4,1%).

2. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

2.1. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt

Toàn tỉnh gieo cấy được 30.367,9 ha, đạt 97% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, lúa chiêm xuân đang đến thời điểm thu hoạch, diện tích lúa thu hoạch đạt 3.793 ha.

Đối với cây rau màu các loại: gieo trồng ước 3.159,5 ha rau màu các loại, đạt 93,5% so với cùng kỳ, trong đó: khoai tây 216,4 ha; ngô 402,5 ha; lạc 272,4 ha; rau các loại 2.268,2 ha. Diện tích hoa, cây cảnh ước 212,9 ha, bằng 133,5% cùng kỳ.

* Chăn nuôi: Đến ngày 01/7/2022, toàn tỉnh đàn trâu có 2.910 con, tăng 2% so với cùng kỳ; đàn bò: 25.200 con, giảm 5,4%; đàn lợn: 293.483 con, giảm 2,2%; đàn gia cầm: 5,9 triệu con, tăng 5%. Sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng là 43.334 tấn, tăng 1,6%.

* Công tác thú y: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xuất hiện dịch tả lợn Châu phi tại tại 02 hộ chăn nuôi thuộc địa bàn 02 phường làm 07 con lợn thịt mắc bệnh, chết và phải tiêu huỷ với tổng trọng lượng 532 kg. Trước tình hình trên, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời khoanh vùng, hướng dẫn vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, tăng cường theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn ra vào vùng có dịch, hoàn thành tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đạt hiệu quả cao. Công tác tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện có hiệu quả, đến nay đàn trâu, bò tiêm được 38.008 liều vắc xin các loại; đàn lợn tiêm được 645.652 liều vắc xin các loại; đàn gia cầm tiêm được 14.089.700 liều vắc xin các loại; đàn chó mèo tiêm được 124.020 liều vắc xin Dại và đàn dê tiêm được 3.370 liều vắc xin lở mồm long móng.

2.2. Lâm nghiệp

Công tác quản lý bảo vệ rừng được coi trọng, nhất là công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục xây dựng dự thảo Đề án Nâng cao năng lực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030. Đến tháng 6/2022 toàn tỉnh đã trồng được 188 nghìn cây phân tán, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2021.

2.3. Thuỷ sản

Nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục được đầu tư, nhất là nuôi cá lồng bè trên sông. Diện tích nuôi trồng thủy sản 4.828,4 ha, đạt 93,8% so cùng kỳ năm 2021. Số lượng lồng nuôi trên sông ước đạt 2.409 lồng, tăng 6,26% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 2.591,5 tấn, bằng 99% so với cùng kỳ, trong đó: Sản lượng nuôi trồng trong ao đất ước đạt 1.680 tấn, sản lượng cá lồng ước đạt 800 tấn. Sản xuất giống ước đạt 26,5 triệu con giống các loại.

2.4. Phát triển nông thôn

Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đã có 12/89 xã được đánh giá cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Duy trì đảm bảo 100% dân số nông thôn được tiếp cận nước hợp vệ sinh, trong đó 80,3% được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia. Kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn tiếp tục được quan tâm phát triển.

Ban hành và tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm giai đoạn 2022-2025. Công nhận thêm 42 sản phẩm OCOP; lũy kế, toàn tỉnh đã công nhận được 75 sản phẩm OCOP, trong đó có 23 sản phẩm 3 sao, 52 sản phẩm 4 sao.

3. Sản xuất công nghiệp

3.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Các chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả lớn trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đặc biệt, sau khi Chính phủ ban hành và triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP, các doanh nghiệp trong tỉnh đã tăng cường các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Đồng thời tích cực khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hóa các thị trường xuất, nhập khẩu để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Hoạt động sản xuất và sinh hoạt, đi lại của người dân đã dần trở lại bình thường, tình trạng thiếu nhân lực phục vụ sản xuất sau Tết Nguyên đán cơ bản được khắc phục, hầu hết các tập đoàn, công ty lớn đều đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tháng 6/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tuy giảm 9,2% so với tháng trước, nhưng đã tăng 25,4% so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 19,8% so cùng kỳ năm trước.

2.2. Sản phẩm công nghiệp 

Tháng 6, các sản phẩm có lượng sản xuất tăng so với tháng trước như: Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 8,5%; điện thoại di động thường tăng 5,2%; Pin điện thoại các loại tăng 28,6%, ... Tuy nhiên, một số ít sản phẩm có mức sản xuất giảm như: Sắt, thép dùng trong xây dựng giảm 1,3%; điện thoại thông minh giảm 13%... Tính chung 6 tháng đầu năm, các sản phẩm duy trì được lượng sản xuất tăng so với cùng kỳ: Quần áo mặc thường tăng 30%; dược phẩm có chứa Vitamin tăng 17,2%; máy in-copy, in bằng công nghệ in phun có kết nối tăng 66,4%...

2.3. Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động giảm 0,5% so với tháng trước và tăng 20% so tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng, chỉ số sử dụng lao động tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khu vực Nhà nước giảm 31,4%; khu vực ngoài nhà nước tăng 12,6%; khu vực FDI tăng 2,22%.

3. Hoạt động thương mại - dịch vụ, xuất, nhập khẩu hàng hóa

3.1. Lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ

Thực hiện hiệu quả chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”, dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu du lịch, đi lại của người dân tăng mạnh và sự kiện Bắc Ninh đăng cai 4 môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31 góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng các hoạt động thương mại, dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 6 ước 9.645,3 tỷ đồng, tăng 37,8% so với tháng trước và gấp 2,7 lần so với tháng 6/2021; trong đó: tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 6 ước 5.498,6 tỷ đồng tương đương so với tháng trước và gấp gần 2 lần so với tháng 6/2021, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 3.120 tỷ đồng, gấp 5,7 lần so với tháng trước, và gấp 9,3 lần so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 40.443 tỷ đồng tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: doanh thu bán lẻ ước 31.357 tỷ đồng, tăng 34,2%, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 3.120 tỷ đồng, tăng 34,2%.

3.2. Xuất, nhập khẩu:

Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm tốt nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao. Trong 6 tháng đầu năm ước đạt 49,6 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước 24,3 tỷ USD, tăng 4%, nhập khẩu hàng hóa ước 25,3 tỷ USD, tăng 28%.

3.3. Giao thông vận tải

Hoạt động vận chuyển hàng hóa phục hồi tốt.

Vận tải hành khách: tháng 6 vận chuyển hành khách ước 0,96 triệu lượt khách, tăng 3% so với tháng trước và gấp 3,8 lần so với tháng 6/2021; luân chuyển ước 35,2 triệu HK.km, tăng 2,5% và gấp 2,6 lần; doanh thu ước 60,3 tỷ đồng, tăng 9,4% và gấp 3,5 lần. Tính chung 6 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách ước 5,4 triệu lượt khách, giảm 0,6% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 200,9 triệu HK.km, giảm 23%; doanh thu ước 325,4 tỷ đồng, giảm 5,8%.

Vận tải hàng hóa: tháng 6 vận chuyển hàng hóa ước 3,18 triệu tấn, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 35,8% so với tháng 6/2021; luân chuyển ước 168 triệu tấn.km, tăng 1,8% và tăng 32,2%; doanh thu ước 227,6 tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 26,3% với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước 18,8 triệu tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 1.003,8 triệu tấn.km, tăng 15,5%; doanh thu ước 1.451 tỷ đồng, tăng 11,6%.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 477 tỷ đồng giảm 8,3% so với tháng trước và gấp 2,5 lần so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 2.925,3 tỷ đồng tăng 44,4% so với cùng kỳ năm trước.

4. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Đầu tư trong nước: tháng 6, toàn tỉnh cấp mới 01 dự án với tổng số vốn đầu tư là 28 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 08 dự án đầu tư trong đó có 06 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 72 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, đã cấp 32 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.119,7 tỷ đồng; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 52 dự án đầu tư, trong đó có 19 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 684 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp 1.527 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 249.289,4 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: cấp mới 08 dự án, tổng vốn đăng ký 5,05 triệu USD; điều chỉnh vốn 11 dự án với số vốn điều chỉnh giảm22,8 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, cấp mới 50 dự án với tổng vốn 119 triệu USD; điều chỉnh vốn 61 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 1.482,6 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 19 lượt trị giá 31,5 triệu USD; thu hồi 25 dự án. Lũy kế đến nay, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.742 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 22.828,7 triệu USD.

Phát triển doanh nghiệp: thành lập mới 198 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 1.445,7 tỷ đồng và 89 đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, thành lập mới 1.306 doanh nghiệp và 484 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký 10.483 tỷ đồng; 917 doanh nghiệp và 128 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; 153 doanh nghiệp giải thể; 554 doanh nghiệp và 90 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,2%, đứng thứ 7 cả nước. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 21.425 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 343.705 tỷ đồng và 4.684 đơn vị trực thuộc; trong đó có 16.837 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ là: 279.168 tỷ đồng.

5. Thu - chi ngân sách và hoạt động ngân hàng

5.1. Thu - chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 1.840,8 tỷ đồng, giảm 2,2% so với tháng trước và giảm 1% so với tháng 6/2021; trong đó, thu nội địa ước 1.195,5 tỷ đồng, giảm 2,2% và giảm 5,4%. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước ước 16.532 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, giảm 0,3% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 12.600 tỷ đồng, đạt 54,2% dự toán, giảm 1,6%.

Chi ngân sách địa phương ước 1.513 tỷ đồng tăng 80,7% so với tháng trước và tăng 44% so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách ước 7.265 tỷ đồng, đạt 38,6% dự toán và giảm 17% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển ước 3.100 tỷ đồng, đạt 47,3% dự toán và giảm 40,2%.

5.2. Hoạt động ngân hàng

Tích cực triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế chính sách của Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của NHNN, tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn. Tổng nguồn vốn huy động đạt 212.200 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2021, trong đó: tiền gửi của tổ chức đạt 105.800 tỷ đồng, tăng 18,4%, chiếm tỷ trọng 50,4% tổng huy động; tiền gửi của cá nhân đạt 101.200 tỷ đồng, tăng 4,4%, chiếm tỷ trọng 47,7%; nguồn vốn huy động khác (bao gồm vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi của các tổ chức tài chính khác, tiền gửi của các định chế tài chính…) là 3.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,9%; nợ xấu 890 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,64% tổng dư nợ cho vay, giảm 0,36% so với mức 1,0% cuối năm trước.

6. Công tác quản lý đầu tư công và quy hoạch xây dựng

Tiếp tục hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022; phân bổ vốn đầu tư công đến từng chủ đầu tư theo từng nguồn vốn, từng lĩnh vực, chi tiết từng dự án theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, quy định của trung ương và tỉnh. Hoàn thành giao 100% kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn ODA và thực hiện giao nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ đủ điều kiện theo đúng quy định. Thực hiện công khai, minh bạch, kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ một số công trình quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu; khu công nghiệp Thuận Thành I; 2.000 căn hộ (8 tòa nhà 9 tầng) phục vụ công nhân, người lao động - thuộc dự Khu nhà ở xã hội tại huyện Yên Phong; Bệnh viện Sản - Nhi mở rộng tại thành phố Bắc Ninh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/6/2022 đạt 30,5%, trong đó: tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh là 14,09%; ngân sách huyện, xã là 68,37%.

Tiếp tục tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành trung ương và các địa phương liên quan để hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh trình các Bộ, ngành thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thời hạn được quy định.

8. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

8.1 Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh năm 2022; ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/6/2022 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023 nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục chuẩn bị tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; thực hiện tổng hợp kết quả năm học 2021 - 2022 và cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành; báo cáo tổng kết và báo cáo thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022; chuẩn bị xét duyệt kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022 theo quy định. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học 2022 - 2023 và thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn hè đối với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp học theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục phối hợp chỉ đạo các hoạt động hè; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và tổ chức học bơi an toàn cho học sinh, sinh viên.

8.2. Hoạt động Khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ bảo đảm kế hoạch. Các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đang được triển khai đúng tiến độ. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì. Thực hiện tổng hợp Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023; chuẩn bị xây dựng báo cáo đánh giá hoạt động nghiên cứu, triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2022; Hướng dẫn, tiếp nhận sáng kiến các cơ quan, đơn vị và chuẩn bị các tài liệu cho việc họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh đợt I năm 2022; đôn đốc các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn thiện hồ sơ tổng kết các nhiệm vụ đã hết thời gian triển khai chuẩn bị cho các hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu; tiếp tục triển khai xây dựng các dự thảo: Kế hoạch Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025; Triển khai Đề tài “Nghiên cứu sự ảnh hưởng và phân tích các nguy cơ nhiễm phóng xạ trong lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Trong tháng đã Cấp 01 giấy chứng nhận sửa đổi bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ; Phối hợp với Trung tâm Đánh giá không phá huỷ (NDE) - Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Công ty TNHH Ratoc tổ chức “Khoá đào tạo và cấp giấy chứng nhận về an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022, cấp 68 giấy chứng nhận; 02 giấy phép sử dụng X-quang y tế; Tư vấn, hướng dẫn 07 lượt đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích; Tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp quy; kiểm định, hiệu chuẩn được 276 phương tiện đo…; Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì, cập nhật thường xuyên nhằm tuyên truyền, phổ biến các thành tựu về khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

8.3. Sự nghiệp Y tế

          Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, tăng cường độ bao phủ và miễn dịch cộng đồng; xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng Covid-19. Tính đến ngày 12/6/2022, tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin là 98,8%; tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin là 97,6%; Số trẻ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 là 72.502 trẻ, đạt 41,4%, tiêm mũi 2 là 27.756 trẻ, đạt 15,8%.

 Duy trì công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống dịch tại các khu vực đông dân cư, đô thị lớn, khu công nghiệp; rà soát, bổ sung làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân đã tiêm chủng COVID-19.

Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh nhân dân, không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Tổng số lượt khám bệnh, chữa bệnh trong tháng: 174.329 lượt, trong đó số lượt khám chữa bệnh tại trạm y tế 34.061 lượt; điều trị nội trú 16.412 lượt; chuyển tuyến nội trú: 394 lượt; tổng số ca phẫu thuật: 2.750 ca, phẫu thuật có chuẩn bị: 1.479 ca.

Công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết....Tiếp tục triển khai hướng dẫn điều trị bệnh nhân sốt rét theo công văn số 368/VSR-KHTH của Viện sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương đồng thời tăng cường triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết, thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy trình tiếp nhận, sàng lọc, tiêu chí phân loại cụ thể đối với từng ca bệnh sốt xuất huyết trong giai đoạn hiện nay.

8.4. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; thành lập đội điều tra ngộ độc thực phẩm; tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông và tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức; triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Trên địa bàn tỉnh, trong tháng không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

8.5. Hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Chuẩn bị các điều kiện cho việc đăng cai tổ chức Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022”; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022)...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá di sản nổi bật, nhằm kích cầu, hưởng ứng mở cửa du lịch: khảo sát, xác định vị trí xây dựng biển chỉ dẫn, thuyết minh 07 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; hợp tác toàn diện giữa tỉnh Bắc Ninh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airline)... Tổng lượt khách tháng 6 ước 115.000 lượt khách, tăng 5% so với tháng trước; doanh thu du lịch đạt 85 tỷ đồng, tăng 6%. Tổng lượt khách 6 tháng đầu năm ước 565 nghìn lượt khách, gấp 2 lần so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 380 tỷ đồng, tăng 91%.

Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng thiết thực, hiệu quả; Ban hành Kế hoạch Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh năm 2022; Kế hoạch tổ chức Giải vô địch Bơi các nhóm tuổi tỉnh. Tổ chức thành công các môn thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh: Môn Kickboxing (từ ngày 06 - 13/5), môn Boxing (từ ngày 15 - 22/5), môn Quần vợt (từ ngày 13 - 22/5), môn Bóng ném trong nhà (từ ngày 15 - 21/5). Đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, tỉnh Bắc Ninh có 5/6 VĐV tham dự giành huy chương gồm: 03 Huy chương Vàng và 02 Huy chương Đồng.

8.6. Đào tạo lao động, giải quyết việc làm và công tác an sinh xã hội

Công tác lao động và giải quyết việc làm được quan tâm, triển khai điều tra thông tin thị trường lao động năm 2022, thực hiện liên kết hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm nhằm kết nối hỗ trợ doanh nghiệp; dự báo nguồn nhân lực, bảo đảm đáp ứng đủ lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục bảo lãnh nhập cảnh lao động người nước ngoài đến làm việc theo đúng quy định. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, động viên, thăm hỏi, chăm sóc các đối tượng người có công với cách mạng, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ người có công theo Đề án đã được phê duyệt, đến nay đã hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho 684 hộ người có công, 195 hộ nghèo.

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tiếp tục thực hiện có hiệu quả; triển khai chương trình quỹ sữa vươn cao; sàng lọc trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ định 10 trẻ được phẫu thuật tim. Đẩy mạnh các hoạt động, công tác phòng chống ma túy, mại dâm. Chú trọng công tác bình đẳng giới, ban hành và tổ chức Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

9. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Triển khai thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo kế hoạch; tiếp tục triển khai lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025; tích hợp quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Tiên Du; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia các tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000; Xác định giá thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất đối với những dự án có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư lớn, công trình trọng điểm... Cấp 669 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉnh lý biến động trực tiếp trên giấy chứng nhận 3.755 trường hợp; đăng ký biện pháp bảo đảm cho 4.403 trường hợp.

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, thực hiện sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường. Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản.

10. Hoạt động công nghệ thông tin truyền thông

Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; tình hình, công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông... trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 – 9/7/2022); kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023...

Tiếp tụ tập trung xây dựng và thực hiện các đề án, kế hoạch: Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc.

11. Công tác quốc phòng an ninh

Cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn. Phục vụ Cục cứu hộ cứu nạn khảo sát thu thập tài liệu xây dựng ứng phó sự cố chất thải; tiếp tục xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, dư luận nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả quốc phòng, quân sự địa phương, huấn luyện dân quân tự vệ. Bảo đảm tốt công tác Hậu cần, Kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

An ninh chính trị được giữ vững ổn định, thực hiện giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở; xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo ANTT Kỳ thi tốt nghiệp đầu cấp năm học 2022 - 2023. Trật tự xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kiềm chế, xảy ra Xảy ra 59 vụ (so với tháng 5/2022 tăng 01 vụ), làm 13 người bị thương; tài sản thiệt hại khoảng 2,08 tỷ đồng; điều tra làm rõ 40 vụ, 57 đối tượng, mở rộng 04 vụ, đạt tỷ lệ điều tra 68,3%. Phát hiện, bắt giữ 99 vụ, 130 đối tượng phạm tội về ma tuý; xử lý 41 vụ việc, 47 đối tượng về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Phát hiện 53 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong tháng, xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông, làm chết 07 người, bị thương 05 người, tăng 07 vụ, tăng 05 người chết, tăng 04 người bị thương so với tháng trước; phát hiện, xử phạt 1.481 trường hợp, với số tiền gần 3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 185 trường hợp (trong đó, xử phạt qua hệ thống camera giao thông 67 trường hợp, với số tiền trên 300 triệu đồng). Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn triển khai đồng bộ; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; trong tháng không để xảy ra vụ cháy nào; kiểm tra, xử phạt 23 cơ sở vi phạm, với số tiền gần 600 triệu đồng; tạm đình chỉ hoạt động 09 cơ sở.

III. Một số giải pháp chủ yếu phát triển trong thời gian tới

Trên cơ sở đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và dự báo diễn biến, tình hình những tháng còn lại của năm 2022 còn khó khăn, đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, sự chung tay đồng lòng, đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để phát triển, quyết tâm đạt được ở mức cao nhất các mục tiêu đã được đề ra..., chúng ta cần tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi nhanh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Khẩn trương triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, nhất là vấn đề đất đai, kinh tế tập thể, hợp tác xã, nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh và cho trẻ em từ 5 đến 17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước. Tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã ký kết; phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu công nghiệp tập trung mới thành lập. Tập trung triển khai hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn và giá trị gia tăng trên một hecta đất canh tác. Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, đồng bộ và hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa. Xây dựng một số mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” gắn với mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phấn đấu đến cuối năm 2022, có 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao công nhận thêm 50 sản phẩm OCOP trở lên.

Chủ động làm tốt công tác dự báo, cảnh báo, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với các hiện tượng cực đoan của thời tiết, chuẩn bị phương tiện, phương án huy động lực lượng phòng chống, khắc phục, đảm an toàn, ứng phó với những tình huống có thể xảy ra; rà soát, chủ động phòng chống ngập lụt tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng sản xuất.

Cơ cấu lại thị trường, khôi phục và phát triển nhanh các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử theo hướng văn minh, hiện đại; tiếp tục thu hút đầu tư phát triển loại hình phân phối hiện đại; khuyến khích kinh doanh theo chuỗi, hệ thống cửa hàng bán lẻ tiện ích và cung cấp dịch vụ cho các khu công nghiệp về lương thực, thực phẩm; suất ăn; dịch vụ môi trường; y tế, chăm sóc sức khỏe; bảo vệ và đảm bảo an ninh, trật tự; nhà ở xã hội; vận tải công cộng… Duy trì hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Quản lý tốt các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa thu ngân sách, đẩy mạnh tăng thu ngân sách bền vững, chống thất thu, nhất là trong hoạt động quản lý đất đai và kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại điện tử đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Tích cực triển khai có hiệu quả việc áp dụng hóa đơn điện tử. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; thực hiện triệt để việc phân cấp, phân quyền, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách và trách nhiệm giải trình.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý vốn đầu tư công, tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng; tăng cường thẩm quyền và năng lực của hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đối với đầu tư công. Thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả. Kiên quyết điều chuyển vốn đầu tư công năm 2022 của Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư chậm triển khai cho các đơn vị, dự án khác có khả năng hoàn thành sớm, phát huy hiệu quả, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển các ngành, lĩnh vực.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các công trình, dự án trọng điểm: Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, Cầu Kênh Vàng, đường Vành Đai 4, TL 295C, 277B kết nối cầu Hà Bắc 2; Trung tâm văn hoá, thể thao cấp tỉnh, cấp huyện; bệnh viện sản nhi mở rộng, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, đường tỉnh lộ ĐT.285B đoạn qua khu công nghiệp VSIP-2, Yên phong 2C; Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành, huyện Yên Phong...

Tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo ổn định, an toàn và hiệu quả. Tăng cường huy động vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định về tiền gửi tiết kiệm và lãi suất. Chú trọng xử lý nợ xấu theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác quản lý ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sớm hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý III năm 2022. Tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị; thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở công nhân với đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí, trường học, cơ sở y tế, các khu thương mại, dịch vụ.

Xử lý kịp thời tình trạng kinh doanh bất động sản tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án khu đô thị chưa đúng các quy định của pháp luật; thực hiện các giải pháp nhằm ổn định và minh bạch hóa thị trường bất động sản.

3. Tổ chức tổng kết năm học 2021 – 2022; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo Nghị định số 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện tốt việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt, Quản lý tốt”. Tiếp tục đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hoàn thành các nhiệm vụ, đề án theo đúng kế hoạch. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025; Chương trình phát triển, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025… Triển khai các chương trình sản phẩm quốc gia, đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ cao, phát triển tài sản trí tuệ và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, sở hữu trí tuệ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh, đặc biệt là dịch chân tay miệng, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ... Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế xã, phường, thị trấn.

Mở rộng độ bao phủ và tăng cường giám sát tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm tự nguyện, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nâng cao chất lượng dân số, chăm lo phát triển con người một cách toàn diện, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, quản lý thai nghén từ trạm y tế; duy trì mức sinh hợp lý, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; tiếp tục triển khai chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Chú trọng công tác phòng chống suy sinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.

Thực hiện hiệu quả đề án Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn giai đoạn 2022-2025. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông nhằm thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Nhân rộng các mô hình về an toàn thực phẩm, xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Quan tâm giải quyết việc làm, tổ chức tốt mạng lưới dịch vụ cung ứng lao động, giao dịch, giới thiệu việc làm; hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI có sử dụng nhiều lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); hỗ trợ nhà ở, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần với người có công và các đối tượng thụ hưởng chính sách. Tiếp tục thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tạo chuyển biến tích cực trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng gia đình, làng, xã, phường, cơ quan công sở văn hoá; tạo chuyển biến hơn nữa thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022).

Bảo tồn và phát huy tốt giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; nhất là các di tích Quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia tiêu biểu, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống... gắn với quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch Bắc Ninh – Kinh Bắc.

Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao. Chuẩn bị chu đáo điều kiện tổ chức các môn thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Bắc Ninh. Tổ chức chương trình “Kích cầu du lịch tỉnh Bắc Ninh - 2022”; tăng cường xúc tiến, quảng bá kết hợp hiệu quả giữa cách thức tuyên truyền, quảng bá du lịch số, truyền hình và ấn phẩm.

4. Tập trung quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025, các đề án, dự án môi trường năm 2022 theo lộ trình. Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả các nhà máy xử lý rác thải, nhất là nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao. Kiên quyết xử lý ô nhiễm môi trường trong cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn cùng với các điểm nóng về môi trường khác. Nhân rộng mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa IMO. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

5. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp và triển khai diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện đề án văn hóa công vụ, tăng cường kiểm tra công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, xây dựng Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ, thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2035; “Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền các cấp”. Thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm người đứng đầu các cấp trên các lĩnh vực.

Thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; tiếp tục cải thiện các chỉ số chất lượng quản trị địa phương.

6. Chú trọng công tác thi hành pháp luật, cải cách tư pháp; rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh kế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh… Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật một cách toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở. Đẩy mạnh dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, nâng cấp hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực và quy định “chế độ đặc thù đối với công chức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh”.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, đấu giá tài sản và thừa phát lại…. Chú trọng công tác hộ tịch, quốc tịch, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; tiếp tục triển khai số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

7. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra và thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, kiểm tra về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, tham nhũng, tham nhũng vặt. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp.

8. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và chế độ chính sách hậu phương quân đội cho các đối tượng. Xây dựng lực lượng vũ trang đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, tỉnh; diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng đạt kết quả tốt, an toàn.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa quân đội và công an nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống, giải quyết ổn định ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế. Quyết liệt đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

9. Tích cực, chủ động đẩy mạnh triển khai, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đồng bộ và toàn diện, tạo môi trường thuận lợi, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tận dụng tối đa nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại tỉnh. Khuyến khích các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài để thực hiện các dự án, thiết lập quan hệ đối tác với những dự án hỗ trợ có quy mô lớn, bền vững, dài hạn và hiệu quả cao đóng góp cho tỉnh. Ưu tiên thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về tiềm năng thế mạnh, truyền thống văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, nhằm thu hút các nguồn lực kinh tế, vốn đầu tư, con người; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

10. Đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục xây dựng kho dữ liệu tập trung, hệ sinh thái dữ liệu mở; tăng cường đào tạo và họp trực tuyến; kịp thời ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin để tạo ra các kết quả đột phá trong quản lý, điều hành, trở thành một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn, phản ánh chính xác, kịp thời, toàn diện về các hoạt động chính trị - xã hội, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Ủy đảng, Chính quyền, các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, các vấn đề dân sinh, xã hội… Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ gương người tốt, việc tốt. Tập trung đấu tranh, phản bác, chỉnh lý thông tin sai lệch, thông tin sai sự thật, xuyên tạc…; xử lý nghiêm các vi phạm.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3374
Đã truy cập : 68922327