Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (tính đến ngày 18/6/2022)

30/06/2022 07:07 Số lượt xem: 147

I. Tình hình thực hiện cấp đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư

1. Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 6/2022, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho  01 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 28 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 08 dự án đầu tư trong đó có 06 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 72,098 tỷ VNĐ;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 32 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.119,687 tỷ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 52 dự án đầu tư trong đó có 19 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 683,896 tỷ VNĐ;

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.527 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 249.289,384 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 35.875,10 tỷ đồng).

2. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh 

 Trong tháng 6/2022, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 08 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,047 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 11 dự án với số vốn điều chỉnh giảm là 22,843 triệu USD; 04 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,64 triệu USD; Thu hồi 08 dự án với tổng vốn 5,901 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cấp mới cho 50 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 119,155 triệu USD; Điu chnh vn cho 61 d án vi s vn điu chnh tăng là 1.482,562 triu USD; thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại 19 tổ chức kinh tế 19 vi giá tr là 31,516 triu USD; Thu hồi 25 dự án với tổng vốn đầu tư là 47,468 triệu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.742 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 22.828,683 triệu USD.

II. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1. Tình hình ĐKDN tháng 6 năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 6/2022 đạt 97,41%, đứng thứ 11 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 198 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 1.445,67 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,3 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 89 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 338 doanh nghiệp và 53 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 61 doanh nghiệp và 4 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 28 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 35 doanh nghiệp và 29 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 117 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 47 doanh nghiệp và 7 đơn vị trực thuộc.

2. Tình hình ĐKDN trong 6 tháng đầu năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 97,19%, đứng thứ 7 cả nước;

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 1.306 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 10.482,92 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,03 tỷ đồng

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 484 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 2.155 doanh nghiệp và 323 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 335 doanh nghiệp và 20 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 152 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 153 doanh nghiệp;

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 917 doanh nghiệp và 128 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 554 doanh nghiệp và 90 đơn vị trực thuộc.

3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 18/06/2022

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 21.425 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 343.705,02 tỷ đồng và 4.684 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 16.837 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 279.168,57 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,58 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.515 đơn vị;

- Số doanh nghiệp vi phạm đang trong quá trình xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3.375 doanh nghiệp. (Dự kiến đến 26/10/2022 sẽ ra Quyết định thu hồi toàn bộ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên)

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.213 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 8.578,95 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 169 đơn vị.

Trên đây là báo cáo tình hình đầu tư, phát triển doanh nghiệp tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2837
Đã truy cập : 68917387