TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

28/06/2022 09:35 Số lượt xem: 145

Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 6/2022, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho  01 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 28 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 08 dự án đầu tư trong đó có 06 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 72,098 tỷ VNĐ;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 32 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.119,687 tỷ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 52 dự án đầu tư trong đó có 19 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 683,896 tỷ VNĐ;

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.527 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 249.289,384 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 35.875,10 tỷ đồng).

2. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh:

Trong tháng 06/2022, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mi đăng ký đầu tư cho 08 dự án vi tng vn đầu tư đăng ký 5,047 triu USD; điu chnh vn cho 11 d án vi s vn điu chnh giảm là 22,843 triu USD; 04 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 0,64 triu USD; Thu hồi 08 dự án với tổng vốn 5,901 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cp mi cho 50 d án vi tng vn đầu tư đăng ký 119,155 triu USD; Điu chnh vn cho 61 d án vi s vn điu chnh tăng là 1.482,562 triu USD; thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti 19 t chc kinh tế 19 vi giá tr là 31,516 triu USD; Thu hi 25 d án vi tng vn đầu tư là 47,468 triu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.742 dự án còn hiu lc với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điu chnh và góp vn mua, mua c phn, phn vn góp đạt 22.828,683 triệu USD.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2903
Đã truy cập : 68917092