Quyết định về việc phê duyệt Đề án " Xây dựng hệ thống điểm trưng bày, giới thiệu và cung ứng sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030"

16/06/2021 22:13 Số lượt xem: 11
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT