Trong 6 tháng năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.