Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công đã lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh là đơn vị tổ chức đấu giá tài sản do thu hồi, thanh lý