Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Tham gia dự thảo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý tiền thu từ cho thuê nhà ở sinh viên   43

Từ ngày : 13/04/2022
Đến ngày : 18/04/20222

Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.   40

Từ ngày : 07/01/2022
Đến ngày : 31/03/2022

3

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh   40

Từ ngày : 24/02/2022
Đến ngày : 22/03/2022

4

Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh về việc điều chỉnh giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cho người dân và doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19   40

Từ ngày : 26/05/2020
Đến ngày : 26/06/2020


5

Dự thảo Tờ trình Sở Tài chính Quyết định số 339/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   45

Từ ngày : 27/04/2020
Đến ngày : 28/05/2020

6

Về việc quy định một số nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh   48

Từ ngày : 25/02/2020
Đến ngày : 26/03/2020


7

Dự thảo Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   52

Từ ngày : 31/12/2019
Đến ngày : 31/01/2020


8

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật   47

Từ ngày : 07/06/2019
Đến ngày : 30/06/2019

Trang 1/1|<<1