Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2807
Đã truy cập : 68919424

Đảng ủy Sở Tài chính triển khai công tác rà soát, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

23/06/2022 08:17 Số lượt xem: 111

Công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ tín nhiệm thấp, không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, hoặc dư thừa so với số lượng quy định… đồng thời lựa chọn, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có triển vọng phát triển để bổ sung vào quy hoạch; tạo sự chủ động, chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, làm cơ sở cho công tác xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030...


 

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch

Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ trước và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tiếp theo phải được xuất phát từ tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp, gắn kết chặt chẽ với các khâu khác trong công tác cán bộ. Chỉ thực hiện quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch chức vụ đang đảm nhiệm. Thực hiện có hiệu quả phương châm quy hoạch "động" và "mở" theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh....

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, Đảng ủy Sở Tài chính triển khai quán triệt nghiêm túc Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác cán bộ; Hướng dẫn số 16-HĐ/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 19-QĐ/TU ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch số 45/KH-TU ngày 15/4/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng quy hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp....

Ngày 03/6/2022, Đảng ủy Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 57-KH/ĐU về công tác rà soát, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

Tiếp theo, thực hiện đánh giá đảng viên trong 03 năm theo các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; năng lực công tác; uy tín; chiều hướng, triển vọng phát triển...

Ngày 20/6/2022, Đảng ủy Sở Tài chính rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo số lượng theo quy định. Đồng thời tổ chức thực hiện quy hoạch vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo đối tượng, độ tuổi, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng theo các bước tại Quy định số 19-QĐ/TU ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về công tác quy hoạch cán bộ.

Đến nay, Đảng ủy Sở Tài chính hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 theo thời gian quy định./.

Văn phòng Sở