Thống kê truy cập

Trực tuyến : 17088
Đã truy cập : 48156749

Đảng ủy Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2021.

08/10/2021 13:36 Số lượt xem: 238

Ngày 07/10/2021, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại buổi sinh hoạt, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020-2025); Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp....

Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; thực hiện hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác dân chủ, dân vận; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 10/2021.

Đảng ủy Sở Tài chính sinh hoạt thường kỳ và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2021

 Chi bộ tập trung sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt định kỳ; triển khai công tác kiểm tra giám sát theo Điều lệ Đảng đảm bảo theo thời gian quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo điều lệ Đảng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 26/5/2021 của Đảng ủy Sở (mỗi chi bộ 4 chuyên đề/ năm). Tập thể và cá nhân đăng ký  hc tp, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh chuyên đề toàn khóa nhim k Đại hi XIII ca Đảng. Đồng thi, trong tháng 11/2021, chi b t chc sinh hot chuyên đề theo ni dung v  "Hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh v ý chí t lc, t cường và khát vng phát trin đất nước phn vinh, hnh phúc" và đưa ni dung sinh hot toàn khóa thành ni dung sinh hot thường k ca chi b.

Tng kết công tác xây dng t chc cơ s đảng và đội ngũ đảng viên theo Công văn s 189-CV/ĐUK ngày 30/9/2021ca Đảng y Khi các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh. Tng kết công tác kim tra, giám sát năm 2021, phương hướng nhim v công tác năm 2022 của Đảng ủy sở báo cáo theo quy định.

Tặng Giấy khen của Đảng ủy Sở cho đồng chí Đỗ Thành Huy tham gia vòng Sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021do Đảng ủy Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tổ chức

Thông qua: Hồ sơ kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển đảng chính thức 02 đồng chí; hồ sơ đảng viên sinh con thứ 3 và kiện toàn chức danh Bí thư chi bộ Quản lý ngân sách.

Công đoàn Sở tham mưu đề xuất tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021).

Đối với công tác chuyên môn, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02 ngày 01/01/2021 của Chính phủ, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

2. Tập trung thảo luận dự toán ngân sách năm 2022 với các đơn vị dự toán cấp 1 ngân sách cấp tỉnh và phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã.

3. Rà soát, chuẩn bị số liệu tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

4. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021.

5. Tham mưu với UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý ngân sách các cấp chính quyền  địa phương và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ 2022-2025.

6. Phối hợp các đơn vị rà soát, tổng hợp, hướng dẫn các chi phí liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo theo quy định.

7. Lập kế hoạch khảo sát giá đất để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022; tiếp tục rà soát phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Bắc Ninh.

8. Tham mưu với UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh; tổ chuyên viên giúp việc và xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng và của tổ chuyên viên trình UBND tỉnh ban hành.

9. Tiếp tục rà soát nguồn và nhiệm vụ chi, báo cáo UBND thu hồi dư dự toán không có khả năng giải ngân năm 2021, không đủ điều kiện chi chuyển nguồn để điều chỉnh dự toán. Rà soát đề xuất phương án tăng thu tiết kiệm chi đảm bảo công tác an sinh xã hội và công tác đầu tư xây dựng.

10. Tiếp tục rà soát thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

11. Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 1964/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh. Báo cáo kết quả của tổ phản ứng nhanh 3 nhất hỗ trợ Doanh nghiệp đảm bảo theo thời gian quy định.

12. Tổng hợp nghiệm thu công tác duy trì phần mềm quản lý tài sản giai đoạn 2016-2021; đồng thời triển khai duy trì phần mềm tài sản năm 2022 cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

13. Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2021 được giao; rà soát các công trình xây dựng cơ bản còn nợ đọng, tham mưu đề xuất nguồn vốn thanh toán, quyết toán theo quy định.

14. Xây dựng phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp công lập đảm bảo theo quy định.

15. Dự thảo Quy định tạm thời về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành thực hiện từ năm 2022.

16. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số "Tính minh bạch", góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo. Đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3,4 đảm bảo đạt tỷ lệ từ 50% số hồ sơ TTHC trở lên; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đảm bảo theo tỷ lệ quy định.

17. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong tháng 10/2021./.

Văn phòng Sở