Thống kê truy cập

Trực tuyến : 16781
Đã truy cập : 48155332

Sở Tài chính đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản.

21/10/2021 10:56 Số lượt xem: 141

Hiện nay, việc ứng dụng chữ ký số (CKS) trong các cơ quan Nhà nước là nhu cầu cần thiết nhằm cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Xác định việc ứng dụng CKS và dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng trong cơ quan nhà nước được coi là giải pháp hữu hiệu tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; tăng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và hình thành Chính phủ điện tử.

Thời gian qua, Sở Tài chính thường xuyên triển khai ứng dụng CKS trên hệ thống quản lý văn bản, tích cực gửi, nhận văn bản điện tử và các giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền các văn bản về ứng dụng CKS và dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức, như: Luật Giao dịch điện tử; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về CKS và dịch vụ chứng thực CKS; Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng “Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ thông tin & Truyền thông về việc Quy định sử dụng CKS cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; Công văn số 807/VPCP-KSTT ngày 01/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.....

Để đảm bảo việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan, ngày 09/02/2021, Sở Tài chính ban hành Công văn số 132/STC-VP về việc thực hiện gửi, nhận, văn bản điện tử  nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Tính từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính ban hành 1.779 văn bản, bao gồm: Quyết định, Tờ trình, Thông báo, Công văn và Giấy mời; chiếm tỷ lệ trên 95% văn bản được tạo và triển trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước góp phần thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, việc triển khai ứng dụng CKS chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tại Sở Tài chính giảm đáng kể chi phí, thời gian lưu trữ, tra cứu, gửi, nhận văn bản giấy giữa các cơ quan nhà nước, thay đổi tác phong, lề lối làm việc sang giải quyết công việc trên môi trường mạng, góp phần phục vụ công tác nhiệm vụ theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại.

Bên cạnh đó, Sở thực hiện ứng dụng dịch vụ chứng thực số và CKS chuyên dùng trong các giao dịch điện tử đối với các dịch vụ công trực tuyến do Kho bạc nhà nước cung cấp, góp phần giảm thời gian và tăng cường hiệu quả trong công tác kiểm soát thu chi, chứng từ kho bạc của cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh ứng dụng sử dụng CKS chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại Sở Tài chính cần thực hiện một số nội dung sau:

          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của ứng dụng CKS, kịp thời phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng CKS chuyên dùng Chính phủ đến toàn thể công chức và viên chức.

          2. Tiếp tục chỉ đạo các cá nhân quản lý sử dụng CKS chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

          3. Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng CKS chuyên dùng cho cán bộ làm công tác văn thư và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định, quy chế trong việc quản lý, sử dụng CKS chuyên dùng.

          4. Chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin để hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng CKS chuyên dùng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng CKS chuyên dùng Chính phủ tại cơ quan./.

Văn phòng Sở