DỰ ÁN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

18/09/2019 08:37 Số lượt xem: 0

1. Các dự án đã đầu tư

- Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng thí nghiệm Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường

- Dự án nâng cao năng lực Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

- Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường

- Dự án Mở rộng kho lưu trữ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

- Xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất TX Từ Sơn

2. Các dự án đang đầu tư

Tên dự án

Số Quyết đinh

Kinh phí (Tr. Đồng)

Thời gian thực hiện

Xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Tài

1524/QĐ-UBND ngày 27/10/2017

27.706

2017-2019

Xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành

416/QĐ.KTN ngày 31/10/2018

14.826

2019-2020

Xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Gia Bình

417/QĐ.KTN ngày 31/10/2018

14.957

2019-2020

Tăng cường năng lực QLĐĐ và CSDL đất đai tỉnh Bắc Ninh vay vốn NHTG

609/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

69.747

2017-2022

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 14953
Đã truy cập : 48009515