Cơ cấu tổ chức

26/07/2020 14:45 Số lượt xem: 27
Cơ cấu tổ chức

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ

        I. Lãnh đạo Sở:

       1. Giám đốc Sở:

Đồng chí: Tô Thị Mai Hoa  

Chức vụ: Giám đốc Sở Y tế

Điện thoại: 0913.226818

                 Email: ttmhoa.syt@bacninh.gov.vn

        2. Phó giám đốc:

        Th.s - BS. Nguyễn Đình Tâm

        ĐT: 0912222377

        Email: ndtam.syt@bacninh.gov.vn

        BSCK II. Nguyễn Chí Hành

        ĐT: 0912.127.449

        Email: nchanh.syt@bacninh.gov.vn

        BSCK II. Nguyễn Bá Quý

        ĐT: 0912436919

        Email: nbquy.syt@bacninh.gov.vn

        II. Phòng Tổ chức - Hành chính

        Trưởng phòng 

        ThS. Dương Đức Tấn

        ĐT:0989746729

        Email: ddtan.syt@bacninh.gov.vn

        III. Thanh tra Sở

        Chánh Thanh tra

        BS. Lê Công Định

        ĐT: 0912436179

        Email: lcdinh.syt@bacninh.gov.vn

        IV. Phòng Kế hoạch – Tài Chính

       Trưởng phòng

       BS. Nguyễn Hữu Tước

       ĐT: 0912410037

       Email: nhtuoc.syt@bacninh.gov.vn      

       V. Phòng Nghiệp vụ y

       Trưởng phòng       

       BS. Đỗ Đức Huy

       ĐT: 0945007077

       Email: ddhuy.syt@bacninh.gov.vn

       VI. Phòng Nghiệp vụ Dược

       Trưởng phòng

       DS. Nguyễn Văn Lịch

      ĐT: 0982820791

      Email: nvlich.syt@bacninh.gov.vn

Sở Y Tế