Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh   123

Từ ngày : 13/09/2022
Đến ngày : 13/10/2022
Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
Không tìm thấy dữ liệu