Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh

02/02/2021 15:18 Số lượt xem: 26
Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh năm 2021

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo số năm 2018 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành. Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2021 như sau:

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian:

Thời gian tiếp công dân trong giờ hành chính vào các ngày:

- Thứ năm, ngày 14/01/2021

- Thứ tư, ngày 14/7/2021

- Thứ tư, ngày 17/02/2021

- Thứ sáu, ngày 13/8/2021

- Thứ sáu, ngày 12/3/2021

- Thứ ba, ngày 14/9/2021

- Thứ tư, ngày 14/4/2021

- Thứ năm, ngày 14/10/2021

- Thứ sáu, ngày 14/5/2021

- Thứ sáu, ngày 12/11/2021

- Thứ hai, ngày 14/6/2021

- Thứ ba, ngày 14/12/2021

2. Địa điểm:

- Tại Phòng tiếp công dân - Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 4 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

II. Thành phần

1. Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

2. Trưởng các Phòng nghiệp vụ và cán bộ chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh cùng tham gia tiếp công dân.

Phòng nghiệp vụ 4 niêm yết công khai Lịch tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Thanh tra tỉnh.

Chánh Thanh tra tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và công dân được biết./.

 

Chi tiết văn bản: Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh.