Lịch tiếp công dân năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh

15/12/2021 09:00 Số lượt xem: 665

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh năm 2022

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo số năm 2018 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành.

Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2022 (Thời gian tiếp công dân trong giờ hành chính), như sau:

- Thứ sáu, ngày 14/01/2022

- Thứ hai, ngày 14/02/2022

- Thứ hai, ngày 14/3/2022

- Thứ năm, ngày 14/4/2022

- Thứ ba, ngày 17/5/2022

- Thứ ba, ngày 14/6/2022

- Thứ năm, ngày 14/7/2022

- Thứ ba, ngày 16/8/2022

- Thứ tư, ngày 14/9/2022

- Thứ sáu, ngày 14/10/2022

- Thứ hai, ngày 14/11/2022

- Thứ tư, ngày 14/12/2022

* Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và cán bộ chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh cùng tham gia tiếp công dân.

* Địa điểm: Tại Phòng tiếp công dân Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. (Đ/c: Số 4 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Phòng nghiệp vụ 4 niêm yết công khai Lịch tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Thanh tra tỉnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để buổi tiếp công dân đạt kết quả tốt.

Chánh Thanh tra tỉnh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2022 để các cơ quan, tổ chức và công dân được biết./.