Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 10387
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 754/SNV-CCVC V/v đồng ý viên chức thuyên chuyển công tác: Lê Thị Nhàn Nội vụ 12/08/2022
2 753/SNV-TTr V/v báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2022 (Ban dân nguyện) Nội vụ 12/08/2022
3 751/SNV-VP Về việc cử công chức tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Nội vụ 12/08/2022
4 750/SNV-TCBM&CCHC V/v Sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nhị định số 107/2020/NĐ-CP Nội vụ 12/08/2022
5 744/SNV-TTLTLS V/v Thẩm định hồ sơ, tài liệu lưu trữ nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của Sở Tài chính. Nội vụ 11/08/2022
6 453/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Đăng Quyết) Nội vụ 11/08/2022
7 106/BC-SNV Báo cáo kết quả rà soát, bố trí, sắp xếp và đề xuất phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với lái xe dôi dư tại các cơ quan, đơn vị có xe ô tô thuộc diện phải thu hồi đợt 1 Nội vụ 11/08/2022
8 745/SNV-TCBM&CCHC Công văn đề nghị xây dựng chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL Nội vụ 11/08/2022
9 743/SNV-TCBM&CCHC Ý kiến tham gia dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nội vụ 11/08/2022
10 201/TTr-SNV Tờ trình UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy tháng 8/2022 Nội vụ 11/08/2022
11 747/SNV-TCBM&CCHC V/v thẩm định hồ sơ các hợp tác xã thí điểm theo Đề án Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bắc Ninh Nội vụ 11/08/2022
12 741/SNV-CCVC V/v thống kê các chức danh, chức vụ phục vụ hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công Nội vụ 10/08/2022
13 200/TTr-SNV Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong các các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nội vụ 10/08/2022
14 199/TTr-SNV Tờ trình v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 8.2022 Nội vụ 10/08/2022
15 737/SNV-BTĐKT Công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành báo cáo 6 tháng cụm thi đua ĐBSH năm 2022 Nội vụ 10/08/2022
16 734/SNV-BTĐKT Công văn góp ý dự thảo Thông tư Nội vụ 09/08/2022
17 735/SNV-VP Về việc góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban Chi đạo thực hiện CLTK21-30 và Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của UBND tỉnh Nội vụ 09/08/2022
18 733/SNV-VP Về việc cử công chức tham gia Hội đồng xét tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú Nội vụ 09/08/2022
19 448/QĐ-SNV V/v xếp lương đối với ông Nguyễn Văn Bàn Nội vụ 09/08/2022
20 729/SNV-VP V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Quyết định về ban hành danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai Nội vụ 08/08/2022
Trang 1/520|<<123456>>|