Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 9053
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 606/QĐ-SNV Về việc tiếp nhận vào làm công chức (Lê Quang Triệu) Nội vụ 02/12/2021
2 1099/SNV-TCBM&CCHC V/v lập danh sách tổ chức, công dân để phục vụ điều tra XHH đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính năm 2021 Nội vụ 02/12/2021
3 369/TTr-SNV Về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Vận động hiến máu) Nội vụ 02/12/2021
4 211/BC-SNV Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2021 Nội vụ 02/12/2021
5 1103/SNV-TCBM&CCHC V/v bổ sung phụ lục báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Nội vụ 02/12/2021
6 605/QĐ-SNV Về việc tiếp nhận vào làm công chứ (Nguyễn Văn Hưởng) Nội vụ 01/12/2021
7 607/QĐ-SNV V/v tiếp nhận vào làm công chức (Đinh Thị Hương) Nội vụ 01/12/2021
8 608/QĐ-SNV Về việc tiếp nhận vào làm công chức (Chu Thị Kim Nhung) Nội vụ 01/12/2021
9 609/QĐ-SNV V/v tiếp nhận vào làm công chức (Lưu Thị Huệ) Nội vụ 01/12/2021
10 611/QĐ-SNV Về việc tiếp nhận vào làm công chức (Phạm Thị Mến) Nội vụ 01/12/2021
11 612/QĐ-SNV Quyết định Về việc tiếp nhận vào làm công chức (Khổng Minh Phương) Nội vụ 01/12/2021
12 601/QĐ-SNV Quyết định v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức cấp xã có thông báo nghỉ hưu ( Trần văn Minh) Nội vụ 01/12/2021
13 610/QĐ-SNV Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức cấp xã đã có thông báo nghỉ hưu (Ngô Tuấn Tuân) Nội vụ 01/12/2021
14 603/QĐ-SNV Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức cấp xã có thông báo nghỉ hưu (Nguyễn Văn Phong) Nội vụ 01/12/2021
15 602/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã đã có thông báo nghỉ hưu (Nguyễn Văn Đức) Nội vụ 01/12/2021
16 1100/SNV-XDCQ&CTTN V/v bổ sung hồ sơ (Trần Văn Lượng) An ninh - Quốc phòng 01/12/2021
17 1098/SNV-VP V/v cử công chức lãnh đạo tham gia Hội đồng xét duyệt tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3 Nội vụ 01/12/2021
18 210/TB-SNV Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2021 Nội vụ 30/11/2021
19 1095/SNV-TCBM&CCHC V/v góp ý vào dự thảo Thông tư Nội vụ 30/11/2021
20 1094/SNV-VP V/v đề nghị nâng lương thường xuyên đối với công chức Nội vụ 30/11/2021
Trang 1/453123456>>|