Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

19/06/2016 03:22 Số lượt xem: 8638

TT

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Ghi chú

1

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh

xem nội dung văn bản

I

Khối Cơ quan Văn phòng Sở

 

1

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

xem nội dung văn bản

2

Thanh tra Sở

xem nội dung văn bản

3

Phòng Quản lý Văn hóa

xem nội dung văn bản

4

Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

xem nội dung văn bản

5

Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

xem nội dung văn bản

6

Phòng Quản lý Du lịch

xem nội dung văn bản

 

   

II

Khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

1

Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh

xem nội dung văn bản

2

Trường Trung cấp VH, NT&DL Bắc Ninh

xem nội dung văn bản

3

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

xem nội dung văn bản

4

Trung tâm Bảo tồn di tích và xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh

xem nội dung văn bản

5

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

xem nội dung văn bản

6

Thư viện tỉnh Bắc Ninh

xem nội dung văn bản

7

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh

xem nội dung văn bản

8

Trung tâm Đào tạo Bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh

xem nội dung văn bản