Sở VHTTDL Bắc Ninh triển khai Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024

22/01/2024 07:59 Số lượt xem: 335

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 25- KH/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 18/01/2024, Đảng ủy Sở VHTT&DL Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 02 - KH/ĐU, Kế hoạch Tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững” gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh m trong nhận thức và hành động của đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững.

- Gắn việc học tập và làm theo Chuyên đề với nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biếu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa”; Chi thị s 30-CT/TU, ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”.

- Việc học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 phải đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng; tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2024.

1.1. Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

- Tên chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.

- Hình thức tổ chức: Tập trung

- Đơn vị chủ trì thực hiện:  Cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

 - Tài liệu:

+ Có nội dung chuyên đề kèm theo Kế hoạch Video Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững” do Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh cung cấp.

(ban hành Kèm theo Kế hoạch số 70-KH/ĐU, ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)

+ Đồng chí Bí thư chi bộ chỉ đạo bổ sung, cụ thể hóa về trách nhiệm nêu gương ca cán bộ, đảng viên trong thi hành công vụ gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

- Thành phần triệu tập: Toàn thể đảng viên và quần chúng của cơ quan, đơn vị

- Thời gian: hoàn thành trong tháng 01/2024.

- Địa điểm: Tại cơ quan, đơn vị

1.2. Đi với Đảng bộ Sở

- Tên chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.

- Hình thức tổ chức: Tập trung

- Thành phần triệu tập: Toàn thể đảng viên và quần chúng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian: Trong tháng 5/2024

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi bộ Thư viện tỉnh phối hợp với bộ phận Văn phòng Đảng ủy Sở.

(Thời gian, địa điểm, chủ đề có thông báo sau)

2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề

Các chi bộ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Sở tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề cần quan tâm các nội dung:

- Đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2024 vào Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa; gắn với việc xây dựng kế hoạch, đề án, cụ thể hóa nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quyết định số 265a-QĐ/TU, ngày 25/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đng đầu cấp ủy các cấp”; Quy định 12-QĐ/TU, ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là thường trực cấp ủy, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chinh, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”.

+ Xác định rõ vấn đề nổi cộm, bức xúc, vấn đề còn tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết.

+ Xác định nội dung đột phá tập trung thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; chú trọng việc phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

- Đăng ký học tập và làm theo: Sau học tập, nghiên cứu, mỗi đảng viên, công chức, người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo; bản đăng ký nộp tại nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

3. Đưa nội dung Chuyên đề năm 2024 trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ

3.1. Lựa chọn nội dung học tập và làm theo cụ thể, trọng tâm theo Chuyên đề 2024

Cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiên cứu Đề án “Tăng cường công tác giáo dục chỉnh trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 148-QĐ/TU, ngày 09/4/2021 để lựa chọn nội dung học tập và làm theo cụ thể, trọng tâm theo Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững” gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời xác định rõ vấn đề nổi cộm, bức xúc, vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của Chuyên đề toàn khóa tập trung giải quyết dứt điểm.

3.2. T chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ

- Trong sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy chi bộ tiếp tục định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đẩt nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững” liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ.

- Các chi bộ thảo luận đ xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sau học tập, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề năm 2024 để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.

- Các chi bộ triển khai thực hiện chuyên đề trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đng; nâng cao chất lượng đảng viên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025 ”...cụ thể:

+ Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

+ Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một s việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cản bộ, đảng viên”

+ Quyết định số 265a-QĐ/TU, ngày 25/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định chế độ trách nhiệm đổi với người đứng đầu cấp ủy các cấp

+ Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”;

+ Quy định 12-QĐ/TU, ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là thường trực cấp ủy, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chp hành và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

 4. Công tác tuyên truyền

- Cấp ủy chi bộ, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên cần tăng cường giới thiệu về nội đung Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2024 trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nói chuyện chuyên đề.

- Các chi bộ, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2024; tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quốc gia, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối CC&DN tnh (10/6/1954 - 10/6/2024); thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị.

- Công tác tuyên truyền cần được đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thực hiện: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự. Đẩy mạnh tuyên truyền về "người tốt", "việc tốt", các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Động viên đội ngũ phóng viên, báo chí, hội viên tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 2 giai đoạn 2021 - 2025.

- Đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

5. Kiểm tra, giám sát

- Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nội dung Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2024 của các tổ chức Đảng, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trọng tâm năm 2024.

- Các tổ chức đoàn thể Sở phối hợp triển khai Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2024; tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện chuyên đề ở tổ chức mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch, phân công đồng chí cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo chỉ đạo triển khai việc thực hiện kế hoạch này.

2. Văn phòng Đảng ủy tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các chi bộ triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024; tổng hợp báo cáo cấp ủy cấp trên theo quy định (báo cáo trước ngày 15/11/2024).

3. Cấp ủy các chi bộ, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024 tại chi bộ, cơ quan, đơn vị; triệu tập đảng viên, quần chúng tham dự các kỳ sinh hoạt chuyên đề do Đảng ủy Sở tổ chức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện, đánh giá việc thực hiện Chuyên đề 2024 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện Chuyên đề 2024 là một trong những nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Đảng ủy Sở theo qui định.

+ Báo cáo kết quả tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2024: Các chi bộ gửi báo cáo về Đảng ủy Sở qua bộ phận Văn phòng Đảng ủy Sở trước ngày 03/02/2024.

+ Báo cáo năm về kết quả thực hiện chuyên để năm 2024: Các chi bộ gửi báo cáo về  Đảng ủy Sở qua bộ phận Văn phòng Đảng ủy Sở trước ngày 03/11/2024.

Giao cấp ủy chi bộ Thư viện tỉnh chủ trì, phối hợp với bộ phận Văn phòng Đảng ủy Sở  tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Sở triển khai tổ chức từ 1-2 kỳ sinh hoạt chuyên đề tập trung toàn thể đảng viên và quần chúng của đảng bộ Sở./.

TQK