Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030

10/07/2021 17:04 Số lượt xem: 116

Nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Với mục đích hướng dẫn các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; Thông qua Cuộc vận động nhằm vận động nhân dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý suốt đời để nâng cao sức khỏe, thể chất vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì Quốc thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

 

Ngày 08/7/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030 với những nội dung chủ yếu sau:
I. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
Toàn tỉnh phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:
1. Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 40% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 48% dân số.
2. Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 35% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 40% số hộ gia đình.
3. Đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có ít nhất 05 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trở lên.
4. Thể dục, thể thao trường học
4.1. Số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 100 % vào năm 2025. Phấn đấu trên 99% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và 100% vào năm 2030.
4.2. 100 % số trường bậc phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt 100 % tổng số trường.
4.3. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt 100 % tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.
5. Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang
5.1. Trong Quân đội nhân dân:
- Tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là 100%.
- Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định là 100%.
- Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là trên 100%.
- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên là 100%.
- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%. 
- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt 100%.
5.2. Trong lực lượng Công an nhân dân:
- Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là 100% .
- Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%.
- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%. 
- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 98,5%  trở lên. 
- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên đạt 100%.
- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt từ 98% trở lên. 
+ Công an các huyện, thị xã, thành phố có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động thể dục, thể thao đạt 100%.
6. 100% đơn vị cấp xã, phường, thị trấn và đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp; 100% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
II. NỘI DUNG 
1. Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các cấp, các ngành, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh
- Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân về Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thể dục, thể thao.
- Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể dục thể, thao trong dịp tháng 3 hàng năm, hoạt động tập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em, nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng,chống bệnh tật, tai nạn đuối nước..; đồng thời vận động mọi người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe để duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hằng ngày.
- Cụ thể hóa Cuộc vận động, các Chị thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Chiến lược, các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác thể dục, thể thao thông qua việc ban hành và triển khai Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án của các đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao của nhân dân.
2. Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật
- Xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập thể dục, thể thao phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe của người dân: hướng dẫn kiến thức thể dục thể thao; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao đúng cách; hướng dẫn các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện;… 
- Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn  tập luyện thể dục, thể thao nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên cho các ngành, đoàn thể, các đơn vị, xã, phường, trường học và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện và thi đấu các môn thể dục thể thao.
- Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, các câu lạc thể dục thể thao; các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tập thể dục, thể thao thuận lợi, hiệu quả.
3. Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi đối tượng
- Ký kết và triển khai Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp về chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong khối nông dân, cán bộ, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiến sỹ lượng vũ trang.
- Triển khai Cuộc vận động trong công tác gia đình nhằm phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của các thành viên trong gia đình tham gia tập luyện thể dục, thể thao, xây dựng gia đình thể thao; các bậc phụ huynh quan tâm đầu tư kinh phí, trang phục, dụng cụ, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên được vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất, tập luyện thi đấu các môn thể thao.
- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đặc biệt đối với các dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao trên các kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội nhằm quản lý, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo yêu cầu chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng hướng dẫn tập luyện cho nhân dân.
4. Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của nhân dân
- Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xã, phường, trường học quan tâm tổ chức các hội thi, giải thi đấu các môn thể thao, đại hội thể dục, thể thao nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong khối nông dân, cán bộ, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiến sỹ lượng vũ trang.
- Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thi, hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.
5. Đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
- Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí, quỹ đất, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, lao động, học sinh, sinh viên và mọi đối tượng tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao rèn luyện thể chất và tinh thần.
- Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở. Khảo sát, lắp đặt bổ sung các thiết bị tập luyện TDTT ngoài trời tại những nơi công cộng đảm bảo phù hợp. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao tại các thôn, tổ dân phố và xã, phường, thị trấn.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của nhân dân.
- Kiện toàn bộ máy thể dục, thể thao các cấp, ngành và ở cơ sở; đào tạo và bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào thể dục, thể thao trong tình hình mới.
6. Nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động
- Thống kê số liệu, đánh giá kết quả hàng năm về phong trào thể dục, thể thao quần chúng, công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao nhà trường trong khối học sinh, sinh viên và công tác rèn luyện thể lực, thể thao của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
- Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách thức triển khai hay, hiệu quả về Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn.
- Hàng năm tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả triển khai Cuộc vận động; đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình, có đóng góp thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát triển phong trào thể dục thể thao.
III. GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và xây dựng con người mới Việt Nam XHCN.
2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 ở các địa phương và các Ngành Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an. Kiện toàn bộ máy thể dục, thể thao các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao.
3. Huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào thể dục, thể thao; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao.
4. Tăng cường hợp tác quốc tế về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những nền thể dục, thể thao tiên tiến trong việc phát triển thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất cơ chế chính sách về lĩnh vực thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.
6. Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc vận động vào dịp sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn.
Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030 là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng; nâng cao chất lượng Thể thao thành tích cao trong toàn tỉnh, từ đó tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao tỉnh Bắc Ninh với các địa phương khác trong nước và quốc tế; góp phần xâng dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh./.

 

TQK