Trung tâm Huấn luyện Thể thao tỉnh Bắc Ninh

04/01/2012 04:10 Số lượt xem: 867
I. Vị trí, chức năng:
Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, có chức năng tổ chức, thực hiện kế hoạch huấn luyện, quản lý các đội dự tuyển, đội tuyển, đội tuyển trẻ các môn thể thao và đào tạo năng khiếu các môn thể thao của tỉnh; tham gia thi đấu thể thao theo kế hoạch của Sở.
 Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh có trụ sở đặt tại sân vận động Suối Hoa, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm và chịu  trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, quản lý, phục vụ các đội dự tuyển, đội tuyển, đội tuyển trẻ, lớp năng khiếu các môn thể thao của tỉnh tại Trung tâm, tổ chức huấn luyện, tham gia thi đấu các giải thao theo kế hoạch của Sở.
 a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên tham gia các đội dự tuyển, đội tuyển, đội tuyển trẻ, các lớp năng khiếu các môn thể thao của tỉnh và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tham gia thi đấu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
 b) Tiếp nhận, quản lý và tổ chức phục vụ ăn, ở, sinh hoạt văn hóa tinh thần và thực hiện chế độ chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên đội dự tuyển, đội tuyển, đội tuyển trẻ, lớp năng khiếu các môn thể thao của tỉnh theo quy định hiện hành;
 c) Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch huấn luyện ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch thi đấu đảm bảo khoa học;
 d) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nhân cách, lối sống, học tập văn hóa phổ thông cho vận động viên các đội dự tuyển, đội tuyển, đội tuyển trẻ, học sinh năng khiếu các môn thể thao của tỉnh;
 đ) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở đảm bảo các điều kiện về sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ tập luyện, thi đấu của đội dự tuyển, đội tuyển, đội tuyển trẻ các môn thể thao của tỉnh;
 e) Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, bảo đảm sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, tổ chức kiểm tra y học định kỳ thường xuyên đối với vận động viên, học sinh năng khiếu các môn thể thao của tỉnh.
 f) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình lựa loại định kỳ, thi hành kỷ luật đối với vận động viên, học sinh năng khiếu các môn thể thao của tỉnh báo cáo Giám đốc Sở quyết định.
 g) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở huấn luyện, thi đấu thể thao của các đội dự tuyển, đội tuyển, đội tuyển trẻ của tỉnh; kết quả thể thao thành tích cao của tỉnh hằng năm; nâng cao thành tích thể thao của tỉnh tại các giải thể thao quốc gia, Đại hội TDTT toàn quốc và quốc tế.
 3. Tạo điều kiện thuận lợi để cho huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
 4. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao.
 5. Được tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 6. Giúp các ngành, địa phương trong việc tập huấn, nâng cao thành tích cho vận động viên.
 7. Tổ chức, phối hợp tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao của tỉnh.
 8. Tổ chức các loại hình dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cấp có thẩm quyền.
 10. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở và pháp luật về quản lý, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức, lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
 11. Quản lý hồ sơ, tài liệu, tài sản, sử dụng ngân sách được cấp và các nguồn thu khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và cấp có thẩm quyền giao.

Nguồn: BBN