Tổng hợp tình hình công khai

27/03/2020 14:50 Số lượt xem: 0

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

 

STT

TÊN BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) CÔNG BỐ

NGÀY

 CÔNG BỐ

TẢI VỀ

1

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh 21/BC-UBND 19/03/2021 Báo cáo số 21/BC-UBND

2

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh

21/BC-UBND 27/03/2020  Báo cáo số 21/BC-UBND

3

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh

30/BC-UBND 29/03/2020  Báo cáo số 30/BC-STC

4

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của tỉnh Bắc Ninh

29/BC-STC 29/03/2020 Báo cáo số 29/BC-STC

5

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh

89/BC-STC

02/05/2018

Báo cáo số 89/BC-STC