Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà văn hoá thôn, làng, khu phố

30/11/2023 15:12 Số lượt xem: 329

(BNP) - Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, làng, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nhà văn hoá khu phố Cung Kiệm, phường Nhân Hoà, thị xã Quế Võ.

Theo đó, Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã và Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn, làng, khu phố là thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở do Nhà nước đầu tư xây dựng cùng với xã hội hóa; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao để phục vụ đời sống văn hoá tinh thần, rèn luyện thể chất và nhu cầu học tập cho nhân dân trên địa bàn.

Trong đó, Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã là đơn vị sự nghiệp, do UBND cấp huyện thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ sở hiện có như: Nhà văn hoá, sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, các câu lạc bộ văn hoá, câu lạc bộ thể dục thể thao, hoặc đài truyền thanh, trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã có chức năng tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; học tập cộng đồng; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân tộc; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia mọi hoạt động văn hóa, thể thao; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, kế toán, thủ quỹ, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ không chuyên trách và các cộng tác viên. Trong đó, Chủ nhiệm là công chức xã, phường, thị trấn phụ trách về văn hóa - xã hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp xã về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã.

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, làng, khu phố thuộc hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập, lãnh đạo toàn diện; Trưởng thôn, khu phố trực tiếp quản lý; chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp trên.

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, làng, khu phố có chức năng góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn, làng, khu phố. Là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn, làng, khu phố...

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, khu phố gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các thành viên do Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định thành lập.Trong đó, chủ nhiệm là Trưởng thôn, làng, khu phố.

 

H.H

Nguồn: https://bacninh.gov.vn